Column 18. en/of rekening

In een andere column (‘Aparte bankrekening na erfenis’) is een uitspraak van een rechter vermeld waaruit bleek dat de ex-echtgenote van mening was dat zij voor 50% eigenaar was van al het geld dat op de en/of rekening van haar en haar ex-man stond.

In die uitspraak is duidelijk gemaakt dat dit niet het geval is omdat een deel van het geld dat op die rekening stond, afkomstig was uit de erfenis van de ouders van de man en deze een zogeheten uitsluitingsclausule hadden opgenomen in hun testament.

Omdat er bij meer mensen onduidelijk is wie recht heeft op het geld dat op een en/of rekening staat, heb ik nog twee uitspraken voor u gevonden.

De eerste is het Hof in Den Bosch (klik hier) en de ander is van de Rechtbank te Amsterdam (klik hier).

In de zaak die in Den Bosch is beslist stond de en/of rekening op naam van twee broers. Eén van hen overleed en toen was de andere rekeninghouder samen met een andere broer erfgenaam. De nog in leven zijnde broer op wiens naam de rekening ook stond, was van mening dat alleen de helft van het saldo op de en/of rekening gedeeld hoefde te worden. Hij was namelijk eigenaar van de andere helft.

Het Hof was het hier niet mee eens. Een en/of rekening bepaalt alleen maar dat de beide rekeninghouders over het saldo kunnen beschikken en dit speelt alleen een rol ten opzichte van de bank. Maar eigenaar ben en blijf je van je eigen geld, ook als het op een en/of rekening staat.

In de andere zaak was een schoonzus de mederekeninghouder. Zij stelde dat nu de andere rekeninghouder was overleden, het saldo op grond van mondelinge afspraken aan haar toe kwam.

Er zou een verblijvensbeding zijn afgesproken. Dit houdt in dat de langstlevende alles krijgt dat eerst bezit van beide partijen was. Zo’n afspraak wordt vaak tussen samenwoners gemaakt.

De schoonzus kreeg echter van de rechtbank geen gelijk. Reden is dat zo’n verblijvensbeding een regeling is “terzake des doods” omdat het werkt na een overlijden. Zo’n regeling moet worden vastgelegd in een notariële akte en niet in een contract dat je met en bij de bank tekent als je de rekening opent.

Eerder verschenen op:
http://www.telegraaf.nl/overgeld/experts/ernstloendersloot/article7613934.ece

Hoe verdeel je de erfenis zonder ruzie ?

Op de volgende site kunt u hier over lezen:
http://www.z24.nl/z24geld/artikel_175635.z24/Hoe_verdeel_je_de_erfenis_zonder_ruzie_.html

Overigens helpt het altijd als de overledene een lijst heeft opgesteld waarop staat hoe bepaalde zaken geregeld moeten worden. Een soort spoorboekje voor de erfgenamen.

Column 12. De bijKlussende notaris

Volgens mij zijn er twee nieuwe soorten notarissen gesignaleerd, namelijk de bijklussende notaris en de bijplussende notaris. Ik zal u in dit stuk aangeven wat de bijklussende notaris is en vooral waarom mij en ook u dat zorgen kan baren.

In de kranten staan momenteel heel vervelende berichten over onze pensioenen. Daarbij wordt aangegeven dat een aantal pensioenfondsen nu gedwongen is om de uitkeringen te korten.

Ook zou de waarde van de bezittingen van het Notarieel Pensioenfonds zo ver gezakt zijn dat de notarissen en kandidaten straks minder pensioen zullen ontvangen. Voor kandidaat-notarissen, zoals ik, is dat vervelend omdat we gewoon in loondienst zijn en er weinig tot niets aan kunnen doen om meer salaris te krijgen. Voor de notarissen is het ook vervelend, maar als ondernemer weet je dat je goede en slechte jaren hebt en dat je voor je eigen pensioen moet zorgen.

In een krant stond bij deze berichten een spotprent van Kamagurka. Deze kunstenaar had de tekening als titel gegeven: ‘De Bijklussende notaris’ en een notaris afgebeeld als kinderoppas. Dit om maar het pensioen aan te vullen.

Waar ik toen aan moest denken, was de onpartijdigheid en neutraliteit van de notaris. Het is voor iedereen in Nederland van groot belang dat je er van op aan kunt dat de notaris jouw belangen goed meeweegt. Als echter de notaris minder verdient en ook zijn pensioen minder waard ziet worden, is het nog maar de vraag of de notaris zijn rug recht houdt.

In combinatie met het gegeven dat één van de toezichthouders op notarissen recent heeft aangegeven te weinig geld te hebben om voldoende toezicht te houden, is dat toch een risico. (Zie ook mijn eerdere column ‘Stelende notaris’).

Wellicht dat criminelen straks hun drugsgeld makkelijker via een bijklussende notaris kunnen witwassen en in onroerende zaken kunnen investeren. Laten we hopen dat het spreekwoord: “Wiens brood men eet, Wiens woord men spreekt”, niet van toepassing wordt op notarissen.

Eerder verschenen op:
http://www.telegraaf.nl/overgeld/experts/ernstloendersloot/article7465476.ece

Column 07. WOZ waarde na overlijden

Onlangs speelde de volgende situatie: de langstlevende ouder is overleden en de kinderen hebben, in goed overleg, het ouderlijk huis te koop gezet. Na een tijd moesten ze de aangifte doen voor de successierechten (sinds 1 januari 2010 heet dit overigens formeel: erfbelasting). Omdat het huis toen nog niet verkocht was, hebben ze de waarde overgenomen uit de aanslag voor de woz. Dit is namelijk volgens de wet de enige waarde die je mag gebruiken.

Nu is de woning verkocht, maar wel voor een lagere prijs dan de woz-waarde. De kinderen vinden dat ze te veel belasting moeten betalen. De vraag die opkomt bij hen is of het mogelijk is om alsnog een andere waarde van het huis op te geven in de successie-aangifte.

Helaas staat er in de wet (artikel 21 lid 5 Successiewet) duidelijk dat sinds 1 januari 2010 alleen nog de woz-waarde gebruikt mag worden voor een woning. Gewoon maar de lagere verkoopprijs vermelden, is niet meer toegestaan.

Dan blijft alleen over de mogelijkheid om te proberen deze woz-waarde naar beneden te laten bijstellen door de gemeente. Helaas was de termijn om dat te doen al verstreken toen de langstlevende ouder overleed.

Gelukkig bleek dat er een bijzondere regeling in de wet staat die gaat over de waardering voor de woz. Iedere belanghebbende kan, nadat hij of zij eigenaar geworden is, een nieuwe beschikking aanvragen bij de gemeente en dan krijg je alsnog de tijd om bezwaar aan te tekenen tegen de getaxeerde waarde. Gelukkig vallen erfgenamen (dus in deze situatie de kinderen) onder de term: belanghebbende.

Als het lukt om zo een lagere woz-waarde te laten vaststellen, dan is het voordeel dat deze zeer waarschijnlijk terugwerkt tot aan het overlijden. De kinderen kunnen dan een lagere woz-waarde invullen op het aangifteformulier voor de successierechten, omdat in deze situatie de aanslag voor de successierechten nog niet definitief is vastgesteld.

Ik schrijf u dit, omdat ik u wil waarschuwen om het niet zo ver te laten komen. Als u een koopwoning erft, vraag dan spoedig na het overlijden bij de gemeenten om een nieuwe beschikking voor de woz op uw eigen naam. Als u genoeg geldige argumenten heeft waarom deze waarde lager moet zijn, teken dan bezwaar aan. Als de woz-waarde dan naar beneden wordt bijgesteld, bespaart u successierechten. Iedere €1000 lager betekent een besparing van 10% tot 40%.

Eerder verschenen op:
http://www.telegraaf.nl/overgeld/experts/ernstloendersloot/article7243166.ece
 

UPDATE
Er is door de Staatssecretaris in oktober 2011 nog ingegaan op deze materie. U kunt dat hier nalezen. Het gaat om het gecombineerde antwoord op vraag 8 en verder.

Column 04. Kandidaat-notaris

Het viel mij op deze site op dat onder mijn naam het kopje ‘notaris’ staat, terwijl daarna staat dat ik ‘kandidaat-notaris’ ben. Ik licht graag het verschil toe, waarbij ik er voor kies om de te volgen opleidingen als leidraad te nemen. Tenslotte is voor u het belangrijkste: Heeft de kandidaat-notaris of notaris de juiste kennis om mijn zaken goed te regelen?

Als je notaris wilt worden, ga je na het eindexamen naar de universiteit. Daar word je opgeleid tot jurist en studeer je rechten. Er is een basispakket van notariële vakken waarin je examens moet afleggen, zoals erfrecht, huwelijksvermogensrecht en diverse belastingen.

Heb je vier jaar de examens in de juiste vakken gehaald, dan studeer je af en kun je als kandidaat-notaris aan de slag bij een notaris. Dan ben je er nog niet. Naast je werk moet je dan namelijk de zogeheten Beroepsopleiding volgen. Deze duurt drie jaar en daarin word je geleerd om de theorie van de universiteit praktisch toe te passen. Ook moet je nog twee keer een examen afleggen over alle stof die je op een notariskantoor moet beheersen.

Pas als je dit allemaal met goed gevolg doorlopen hebt, mag je af en toe de notaris voor wie je werkt vervangen. Dit heet de (lichte) waarneming. Dat wil zeggen dat je de akten mag passeren in plaats van de notaris als die op vakantie is, een studiedag heeft of korte tijd ziek is.

Als het langer dan drie jaar geleden is dat je het laatste examen van de beroepsopleiding hebt afgelegd, dan krijg je te maken met de zogeheten Permanente Educatie. Ieder jaar moet je twintig punten halen door cursussen te volgen. Dat betekent gemiddeld een keer per maand de boeken in en verplicht aanwezig zijn.

Pas als je zes jaar werkt als kandidaat-notaris kun je benoemd worden tot notaris. Dan mag je wel een zogeheten zware waarneming doen. Dat laatste betekent dat je een heel notariskantoor mag runnen als de notaris zelf erg lang ziek is of met pensioen gaat en er nog geen opvolger is benoemd.

Heb je dit hele traject doorlopen, dan kun je de Koningin vragen om als notaris te worden benoemd. Er wordt dan gekeken of je je al die tijd netjes gedragen hebt, anders krijg je geen Verklaring van Goed Gedrag. Ook moet je in een businessplan duidelijk maken dat jouw notariskantoor, ondanks alle investeringen, binnen maximaal drie jaar voldoende winst gaat maken. Er is een commissie van deskundigen die dit beoordeelt en die is erg kritisch.

Eigenlijk kun je dus je hele werkzame leven kandidaat-notaris zijn, want je kiest er zelf voor of je de Koningin vraagt of je notaris mag worden.

Eerder verschenen op:
http://www.telegraaf.nl/overgeld/experts/ernstloendersloot/article7090387.ece

Column 01. Oranjegekte en de notaris

Toen ik vorige week naar de redactie van deze krant reed om te praten over mijn eerste bijdrages aan OverGeld.nl, wist ik heel snel waar ik moest zijn. Niet omdat er in grote letters ‘De Telegraaf’ op het dak stond, maar omdat de hele gevel van het gebouw was ingepakt in een oranje doek met voetballen erop. Toen ik dat zag, had ik onmiddelijk een onderwerp voor drie columns over de notaris.

Als u zich nu afvraagt wat de Oranjegekte te maken heeft met het notariaat, dan raad ik u aan om door te lezen. In deze en de volgende twee bijdragen zal ik uw vraag beantwoorden.

Zolang het Nederlandse eftal blijft winnen in Zuid-Afrika, zal het Oranje-gevoel alleen maar toenemen. En als ‘onze jongens’ in de finale aantreden, zullen we ook het Wilhelmus weer horen en proberen mee te zingen. Het Wilhelmus en oranje hebben, zoals u weet, heel veel te maken met ons koningshuis. En dit Huis van Oranje-Nassau is de link met de notaris.

Want wat u waarschijnlijk niet direct wist, is dat als je notaris wordt, dit betekent dat je wel eerst benoemd moet worden door de Koningin. Zij ondertekent dan een besluit waarin de benoeming van de kandidaat-notaris tot notaris wordt vastgelegd.

Er is echter nog wel een belangrijk verschil tussen de voetbalhelden die nu in oranje-tenue voetballen en de notaris. Als het elftal het toernooi afsluit met winst in de finale, worden ze uitgenodigd door Koningin Beatrix. Als de notaris zijn carriere afsluit met zijn pensioen, dan krijgt hij of zij alleen een brief van de Staat waarin is vermeld dat de notaris geen notaris meer is.

Of dat verschil terecht is, mag u zelf bepalen. Laten we in de tussentijd hopen op mooie en sportieve wedstrijden.

Eerder verschenen bij De Telegraaf:
http://www.telegraaf.nl/overgeld/experts/ernstloendersloot/article7035589.ece

Euthanasie

In ons vak kom je ook in gesprek met mensen die terminaal ziek zijn.  Zo ben ik geregeld in een hospic geweest, maar ook bij mensen thuis die nog de zaken op orde willen stellen.

Ik ben zelf absoluut geen expert op het gebied van euthanasie of paliatieve zorg.

Binnenkort komt er een boek uit van mevrouw Annegreet van Bergen die uit eigen ervaring heeft geschreven over deze onderwerpen. Daarbij heeft zij ook oog voor de praktische kant van zaken, zoals:
U wilt misschien wel euthanasie, maar hoe denkt uw huisarts daarover ?
En hoe zit het met paliatieve zorg.

Ik heb het boek zelf (nog) niet gelezen, maar als u er meer over wilt weten, klik dan eens op onderstaande link:
http://www.uitgeverijatlas.nl/result_titel.asp?Id=2957.

Positief nieuws over de woningmarkt

Via onderstaande link komt u uit bij wat positief nieuws.

http://www.wegwijs.nl/3811/

Paalrot: een groot (financieel) probleem

Op de site van de NVM kwam ik een bericht tegen over paalrot.

U kunt het lezen op:
http://nieuws.nvm.nl/actual/september_2010/paalrot_woningen_wordt_gigantisch_probleem.aspx

Levenstestament

IK ZAL HIEROVER NOG SCHRIJVEN.

MAAR OP DE SITE VAN DE TELEGRAAF STAAT ONDER DIT KOPJE EEN INTERESSANT ARTIKRL