Schenk belastingvrij aan armlastig familielid

Mensen vragen me vaak wat ze mogen schenken. Als ik dan antwoord: alles, kijken ze heel vreemd. Want wat ze bedoelen te vragen, is hoeveel ze belastingvrij mogen schenken. Daarop heb ik dan niet onmiddellijk een pasklaar antwoord, omdat er nogal wat vrijstellingen van schenkbelasting zijn. Kijkt u maar eens in artikel 33 van de Successiewet.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht

Er zijn heffingsvrije bedragen voor jaarlijkse schenkingen waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen schenkingen aan kinderen en aan anderen zoals bijvoorbeeld kleinkinderen of neven en nichten. Bovendien zijn er ook nog vrijgestelde bedragen die één keer in het leven van een kind gegeven mogen worden en waarbij het verschil maakt of het kind dat geld al dan niet in het eigen huis steekt. In het notariaat staan die bekend als (gouden) jubelvrijstelling.

Bijzondere vrijstelling

Read more

Onterfd kind en inzagerecht medisch dossier

In een vorige column heb ik geschreven over het inzagerecht van een onterfd kind in de (financiële) administratie van de overledene. Daarbij heb ik een lijstje gegeven van informatie en documenten waarop een kind recht heeft zodat het kan controleren of de legitieme portie wel correct is berekend. Foto 2 Samen voor Maastricht 2014

Dat is van belang voor (klein)kinderen die onterfd zijn en genoegen nemen met een strafkorting van 50% op een kindsdeel.

Maar als je het als kind nu eens niet eens bent met de onterving zelf en dus een volledig kindsdeel wilt opeisen, hoe pak je dat dan aan en op welke informatie heb je in dat geval recht ?

Read more

Welke informatie moet de executeur aan – onterfde – erfgenamen geven ?

Als je onterfd bent, kun je als (klein)kind een beroep doen op je legitieme portie. Je hebt dan recht op uitbetaling van een geldbedrag ter grootte van de helft van je kindsdeel. Dat klinkt simpel, maar hoe kom je te weten of het bedrag dat jij bijgeschreven krijgt op je bankrekening wel correct is?

KNB congres niet lachend

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

Je ontvangt € 10.000, dus dan moet je kindsdeel € 20.000 zijn. Maar je kunt dit niet controleren want – omdat je geen erfgenaam bent – heb je geen inzage gehad in bijvoorbeeld de bankafschriften. Je kunt dus niet nagaan of dat kindsdeel wel goed is berekend.

Dit kan tot veel discussie aanleiding geven tussen onterfde legitimarissen (dat zijn de mensen die een beroep kunnen doen op de legitieme portie) en de erfgenamen of de executeur. Mogen deze volstaan met het verstrekken van een eigen overzicht van alle bezittingen en schulden of moeten er meer gegevens en papieren verstrekt worden ? En hoe ver terug in de tijd mag er gegaan worden ?

Read more

Doodgaan is minder duur

Een tijd geleden heb ik een column geschreven met als titel Doodgaan is al duur genoeg. Aanleiding was een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland over de overdrachtsbelasting in relatie tot de aankoop van een hospice. De Rechtbank was van oordeel dat er 6% overdrachtsbelasting verschuldigd was, ondanks het feit dat de gemeente aan dit pand de bestemming “woonhuis” had toegekend.

Panelleden tijdens KNB congress 2015.  Jelger de Kroon, Karen Verkerk en Ernst Loendersloot (links naar rechts) spreken 900 collega's toe.

Panelleden tijdens KNB congress 2015.
Jelger de Kroon, Karen Verkerk en Ernst Loendersloot (links naar rechts) spreken 900 collega’s toe.

De redenatie van de rechters was dat bewoners van een hospice daar (per definitie) tijdelijk verblijven. Een woning is pas een woning als het juist de intentie is om er zeer langdurig te verblijven.

Hoger Beroep

Read more

Niet voorlezen testament is niet onoverkomenlijk

Vroeger heb ik vaak als getuige er bij gezeten als de notaris testamenten passeerde. Tot 1971 was het verplicht alle akten volledig voor te lezen en moesten er ook getuigen bij zitten.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 5.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 5.

In dat jaar is die plicht grotendeels vervallen. Bij een beperkt aantal akten moest de tekst toch volledig voorgelezen worden in het bijzijn van getuigen. Dat waren alle testamenten maar ook akten waarbij één van de partijen niet zelf kon tekenen door een fysiek gebrek, zoals een dwarslaesie. Op 1 januari 2013 is echter ook de plicht tot voorlezing van alle testamenten in het bijzijn van getuigen uit de wet gehaald.

Maar er is niets veranderd aan de plicht om voor te lezen in het bijzijn van getuigen als één van de partijen bij de akte – bijvoorbeeld door ziekte – niet in staat is zelf de akte te tekenen.

Voorleesplicht testament geschonden: akte nietig ?

Read more

Korting op je huur kan inkorting op je erfenis betekenen

Een punt waarover vaak ruzie ontstaat tussen de kinderen als de ouders zijn overleden, is hoe er om gegaan moet worden met schenkingen die het ene kind wel en het andere niet heeft gekregen. In beginsel wordt dat niet recht getrokken omdat de wet zegt dat de schenking niet verrekend hoeft te worden bij de verdeling van de nalatenschap.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 6.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 6.

Maar er is ook nog de regel dat de legitieme portie niet geschonden mag zijn door schenkingen. Stel dat ik twee kinderen heb en het ene kind bij leven mijn hele vermogen geef, dan krijgt het andere kind niets. Zou ik geen schenkingen gedaan hebben, dan hadden mijn kinderen normaal gesproken ieder recht op de helft. De legitieme portie is daarvan weer de helft, dus in dit voorbeeld 25% van mijn vermogen. Maar ik heb alles weggeschonken, dus beide kinderen erven 50% van niets. Feitelijk heeft het ene kind echter 100% gekregen en het andere 0%.

Het ondergeschoven kind kan een beroep doen op de artikelen 65 en 70 van Boek 4 van het Burgerlijk wetboek. De schenkingen moeten dan in dat geval toch meegeteld worden in de erfenis, zodat er wel degelijk een correctie plaats vindt doordat de legitieme portie in euro’s hoger wordt.

Huur voor BV van de zoon is te laag. Correctie in de erfenis van de ouders. Read more

Spreken is zilver, zwijgen kost de verkoper geld

Een bekend spreekwoord luidt: Spreken is zilver, zwijgen is goud.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht

Maar als verkoper heb je een spreekplicht, dus is zwijgen eerder fout.

Graag breng ik een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland onder je aandacht waar dit duidelijk uit blijkt.

Servicekosten appartement hoger dan aangegeven Read more

Samenwonen in gemeenschap van goederen

Ik krijg wel eens de vraag of het klopt dat als je vijf jaar of langer samenwoont, je recht hebt op elkaars vermogen of erfenis. Dat heeft de vraagsteller dan ergens opgevangen. Mijn antwoord is eenvoudig: er is geen enkele regeling in de wet waardoor je na verloop van een bepaalde termijn als samenwoners recht krijgt op elkaars vermogen. Er bestaat wel een vijfjaars-termijn, maar dat betreft een regeling in de Successiewet die leidt tot een lagere erfbelasting voor samenwoners.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Maar sinds kort, moet ik mijn antwoord wel uitbreiden vanwege een arrest dat het Gerechtshof Den-Haag onlangs heeft gewezen.

Samenwonen kan ook in gemeenschap van goederen Read more

Erfgenamen beter beschermd of toch niet ?

Op 1 september 2016 is een wijziging ingevoerd in het erfrecht. De bedoeling van deze wetswijziging is dat erfgenamen beter beschermd worden tegen de schuldeisers van de overledene.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 6.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 6.

De basisgedachte in de wet is echter niet veranderd en dat is – in mijn ogen – jammer. Want het is nog steeds zo dat je, als je erfgenaam bent, met je gehele (privé) vermogen aansprakelijk wordt voor de schulden van de overledene. Heeft die veel op de pof gekocht, dan ben jij de pineut. Populair gezegd mag jij je spaarrekening plunderen om de schulden van een ander af te betalen.

Dat was en is alleen anders als je de erfenis tijdig beneficiair aanvaardt. Had je eenmaal gekozen, dan kon je niet meer terug, zelfs niet als er ineens onbekende schuldeisers opdoken. Daarbij was het gemene dat je al gekozen kon hebben voor de zogeheten zuivere aanvaarding door wat juristen een feitelijke handeling noemen. Denk daarbij aan het meenemen van een foto-album dat uit financieel oogpunt voor niemand waarde heeft, maar voor een kind emotioneel waardevol is. Read more

AirBnB en appartementen

Zijn er teveel toeristen in Amsterdam ? Die vraag wordt door sommigen gesteld waarbij ook wordt gewezen op de (nadelige) gevolgen van verhuur via AirBnB voor de stad.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 1.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 1.

Op zich hoeft het niet verkeerd te zijn als iemand een kamer in zijn eigen woning verhuurt aan een toerist. Je houdt er zicht op en hebt zelf ook geen zin in herrie en andere overlast. Waar de schoen wringt is als iemand een woning niet zelf bewoont, maar commercieel exploiteert door (permanente) verhuur via sites als AirBnB. De toeristen voelen zich vrijer omdat het een zakelijke transactie is (geld voor onderdak) en omdat er niemand is die op ze let.

Daardoor kan het voor omwonenden een probleem worden als een woning op deze manier verhuurd wordt. En al helemaal als die woning niet vrijstaand is, maar in een flat-complex ligt.

Appartement, AirBnB en de inhoud van het splitsingsreglement Read more