Onterven van het zwarte schaap kan slecht uitpakken voor de andere kinderen

Ik heb eerder geschreven over erfenissen en het nut van beneficiair aanvaarden ervan. Bijvoorbeeld omdat er nog een claim is van de kinderen op de langstlevende omdat de ouder die het eerste overleed een langstlevende testament had met een zogeheten renteclausule. Onlangs heb ik nog aangegeven hoe een renteclausule ook verkeerd kan uitpakken in de Inkomstenbelasting.

In een recente uitspraak blijkt dat er nog een ander aspect kan zitten aan langstlevende regelingen als erfgenamen niet op tijd beneficiair aanvaarden en de erfenis volgens het boekje afwikkelen.

Eén kind was onterfd. Het andere kind moest toch uitbetalen. Read more

Oplossing voor inkomstenbelasting over erfenis

 

In mijn vorige artikel heb ik geschreven hoe een vrij obscuur wetsartikel in de overgangswet bij de invoering van de Inkomstenbelasting nu nog problemen kan opleveren bij een erfenis. In dat lange stuk gaf ik aan dat er een oplossing is, maar dat ik geen ruimte over had om die kenbaar te maken. In deze nieuwe column heb ik die gelegenheid wel.

De casus: hoe zat het ook al weer ?

Ik had de volgende casus genomen.
Vader overlijdt in 1995 en moeder in 2003. Op grond van zijn langstlevende testament krijgen de kinderen hun vadersdeel pas uitbetaald in 2003. In zijn testament was ook opgenomen dat de kinderen dan rente zouden ontvangen over hun kindsdeel.
Volgens de nieuwe inkomstenbelasting (IB) zou de rente over de jaren 1995 tot 2001 (invoering nieuwe IB) bij de kinderen belast worden met inkomstenbelasting volgens de regels van vóór 2001. Read more

Inkomstenbelasting over erfenis

Excuses

Die zou de wetgever eigenlijk moeten aanbieden omdat een obscuur wetsartikel nog steeds voor de Inkomstenbelasting (IB) geldt maar onbedoelde gevolgen heeft voor een hele andere belastingheffing, namelijk de erfbelasting (vastgelegd in de Successiewet (Sw)).

Gelukkig treft het niet veel mensen, maar de gevolgen kunnen wel groot zijn.

Daarom besteed ik in deze column toch aandacht aan artikel AK en volgende van de overgangsregeling Inkomstenbelasting 2001. Read more

Fiscus is heel alert op 6% rente bij een papieren schenking

Onlangs heb ik een notitie geschreven over schenken. Daarin komt ook de schenking op papier aan de orde. Eén van de kenmerken van een schenking op papier is dat de ouders ieder jaar 6% rente moeten betalen aan hun kind over het geschonken bedrag.

Die 6% vergoeding zie je in veel situaties terug waarin er vermogen bij leven wordt overgedragen, maar de schenker het vermogen eigenlijk houdt. Ook hierover heb ik al eens geschreven in het kader van de overdracht van de woning door ouders aan hun kind. In dat stuk kwam aan de orde dat de ouders huur moeten betalen en dat de hoogte ervan ieder jaar opnieuw vastgesteld moet worden op 6% van de WOZ-waarde van dat jaar.

Wat je verder ook vindt van die 6%, als belastingbetaler moet je gewoon rekening hiermee houden als je dit type vermogensoverheveling bij leven aangaat.

Negen dagen te weinig rente betaald: dus erfbelasting betalen ? Read more

Uitgebreide uitvaart zonder extra kosten

Stel je hebt weinig vermogen en ook geen uitvaartverzekering. Of je hebt wel een verzekering maar de uitkering is lager dan je nodig hebt, omdat je een mooie en dus kostbare begrafenis of crematie wilt. Dan had je tot nu toe niet veel keuze: je moest nemen wat er was en je erfgenamen moesten dan maar de rest bijpassen.

Onlangs las ik echter een uitspraak van een Gerechtshof die een ander licht hierop werpt, waardoor jouw wensen zonder extra kosten misschien toch verwezenlijkt kunnen worden. Ik denk dat de ondernemers in de uitvaartbranche wel extra gaan opletten in het vervolg, dus deze “sluiproute” zal vermoedelijk niet heel lang bestaan. Read more

Algehele volmacht en aandelen gaan niet goed samen

Ik heb de afgelopen jaren een aantal malen geschreven over de Verhoogde Eigen Bijdrage na opnamen in een verzorgingshuis of verpleegkliniek op basis van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Eén van de oplossingen voor het probleem van het “opeten van het eigen huis” is het opstellen van een algehele volmacht bij de notaris, zodat de kinderen alsnog het vermogen kunnen wegschenken nadat hun ouder(s) is (zijn) opgenomen.

Recent las ik een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en daaruit blijkt dat er wel een nuance aangebracht moet worden, althans dat er goed gelet moet worden op de bewoordingen van zo’n volmacht.

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

Read more

Bestuurder BV mocht ontslagen worden ondanks afspraken in een aandeelhoudersovereenkomst

Eerder heb ik ook al eens een column geschreven die voor een kleiner lezerspubliek van belang is. Die was vooral interessant voor (particuliere) beleggers in panden omdat de vraag was of hun beleggingen (grotendeels) vrijgesteld zouden zijn van erfbelasting.

Dit keer ga ik daar niet verder op in, maar wel op een ander punt dat voor ondernemers of aandeelhouders van belang is.
Kan je als aandeelhouders rechtsgeldig afspreken dat je de bestuurders van de BV niet zult ontslaan ? Read more

Mag je afgaan op uitlatingen van de Belastingdienst ?

Veel mensen vinden het niet leuk om belasting te moeten betalen en proberen van alles om hieronder uit te komen. Zolang je binnen de wettelijke kaders blijft, is dat geen probleem.

Als je op grond van de feitelijke situatie kunt discussiëren over de vraag hoeveel er betaald moet worden, dan is het verstandig om eerst overleg te voeren met de belastinginspecteur. Maar als je dat doet en de inspecteur achteraf een andere mening blijkt te hebben dan vooraf, ontstaat er een probleem.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Soms is het simpel en heeft de fiscus gelijk omdat de feiten heel anders blijken te liggen dan ze tevoren gepresenteerd werden. In een zaak die eind december 2014 speelde, vond de rechter echter dat de inspecteur niet zomaar af mocht wijken van hetgeen in een email was aangegeven. De feiten bleken achteraf namelijk niet (heel) anders dan vooraf. Read more

Belastingtip: Trouw je dementerende oud-tante

In de zomer van 2014 las ik in de krant over een bijzondere situatie. Een (jongere) neef was met zijn (oudere) oud-tante getrouwd zonder het maken van huwelijkse voorwaarden. Achteraf bleek dat de ambtenaar van de Burgerlijke Stand iets te goedgelovig was omdat de oud-tante dementerend was. Zij kon dus haar wil niet goed bepalen en dat was voor de rechter reden genoeg het huwelijk te ontbinden.

KNB congres niet lachend

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

De bedoeling van de neef en zijn (fiscale) adviseurs was om zo min mogelijk erfbelasting te betalen als zijn oud-tante zou overlijden. Als neef zou hij 30% dan wel 40% erfbelasting moeten betalen als hij meer zou erven dan (afgerond) € 2.000,- Zou hij echter haar weduwnaar zijn, dan zou hij maar 10% of 20% hoeven te betalen, maar alleen als hij meer dan het vrijgestelde bedrag van € 630.000,- zou krijgen.

Huwelijk nietig verklaard. Maar hoe zit het met tantes testament ?

Read more