Rente niet betaald maar verrekend met schenking. Toch belastingaftrek !

Tot 31 december 2014 was het mogelijk om belastingvrij € 100.000,- te schenken als dat geld door de ontvanger maar gebruikt werd om een eigen woning te kopen of te verbouwen. Daarover heb ik meerdere columns geschreven.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht Foto: Harry Heuts

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht Foto: Harry Heuts

Ook heb ik gewezen op de mogelijkheid om dat bedrag niet te schenken maar juist te lenen, omdat dit voor de Inkomstenbelasting gunstiger kon zijn. Je behield als begunstigde namelijk het voordeel van de aftrek van de hypotheekrente.

Als de ouders dan de door hun kind betaalde rente weer (terug)schenken, is voldaan aan één van de eisen van de belastingdienst voor de hypotheekrente-aftrek, namelijk dat de rente daadwerkelijk betaald is door belastingplichtige.

Recent heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan die een nieuw licht werpt op de eis dat de rente daadwerkelijk moet zijn betaald. Read more

Word niet je eigen goede doel

Een oud-collega had het er soms wel eens over dat hij zijn geld “onder de armen verdeelde”. Dat klinkt heel nobel, tot je het vervolg hoorde want het ging dan om zijn eigen linker- en rechterarm.

Ik moest daaraan denken toen ik las over een uitspraak van de Rechtbank Gelderland aangaande de zogeheten ANBI-status van een stichting. Die status is van belang omdat de stichting dan geen belasting hoeft te betalen over giften en erfenissen.

Maar belangrijker is dat de schenker het geschonken bedrag af mag trekken van de Inkomstenbelasting als er sprake is van een zogeheten periodieke schenking. De Samaritaan moet dan wel zich schriftelijk vastleggen om, minimaal vijf jaar lang, jaarlijks hetzelfde bedrag te schenken. Read more

Schenken woning, verkopen voor minder dan de WOZ-waarde en dus schenkbelasting betalen ?

Heeft u uw woning verkocht aan uw kind(eren) en daarbij een deel van de koopprijs kwijtgescholden als schenking, lees dan verder. Want de uitspraak van de Hoge Raad bepaalt of uw kind(eren) wel of niet alsnog schenkbelasting moet(en) betalen.

Dit alles komt door een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 12 februari 2015. Omdat er cassatie is ingesteld tegen die uitspraak, moeten we afwachten wat de raadsheren van ons hoogste rechtscollege in deze zaak zullen beslissen.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht

De (versimpelde) situatie

In 2010 verkoopt vader zijn woning aan zijn dochter. De koopprijs is € 250.000 en dat is de getaxeerde waarde (in het economisch verkeer). De WOZ-waarde ligt overigens iets hoger, namelijk op € 258.000,-.

In de akte zelf staat dat vader een bedrag van € 40.000,- kwijtscheldt aan zijn dochter en dat zij de rest (€ 210.000,-) nog aan hem moet betalen. In 2010 was dit bedrag van € 40.000,- de enige (verhoogde) vrijstelling van schenkbelasting die benut kon worden en dat is dan ook volledig gedaan. Read more

Trouw dit jaar niet als je vorig jaar de belastingvrije schenking van € 100.000,- hebt gekregen

Vorig jaar was er veel te doen rondom de belastingvrije schenking van € 100.000,-. Dat blijkt onder meer uit het feit dat ik er meerdere columns over geschreven heb.

Omdat met ingang van 1 januari 2015 het niet meer mogelijk is om dit forse bedrag te schenken zonder schenkbelasting te hoeven betalen, dacht ik zelf dat daardoor weinig meer toe te voegen zou zijn aan nieuwe feiten. Dat blijkt echter niet zo te zijn en daarom schrijf ik u deze column.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Nu zal de volgende situatie niet voor grote groepen mensen gelden, maar toch wil ik het onder uw aandacht brengen omdat er ook uit blijkt hoe een klein (en makkelijk over het hoofd te zien wetsartikel) ongekende gevolgen kan hebben. Daardoor hoop ik duidelijk te maken waarom een notaris zo veel slagen om de arm houdt als hij of zij u een advies geeft. Read more

Erfgenamen moeten uitbetalen aan de ongeboren vrucht

Onlangs heb ik geschreven over de situatie dat iemand dood gevonden werd en de moeder van een baby claimde dat dit een kind was van de overledene en dus zijn erfgenaam. Helaas voor het kind ging de rechter niet meer in die redenatie omdat de man ook overleden kon zijn in de periode voor de bevruchting, waarbij werd aangenomen dat die maximaal 38 weken vóór de bevalling kon liggen.

Ik gaf toen aan dat er mogelijk nog getracht zou worden om het vaderschap van de overledene via DNA onderzoek aan te tonen.

Onlangs las ik over een andere rechtszaak waarbij achteraf bleek dat de overledene een kind had. Hier ging het niet om de periode tussen bevruchting en bevalling, maar om de vraag hoe een en ander geregeld moest worden tussen degene(n) die voorheen de erfenis in handen hadden en het jonge kind dat (met terugwerkende kracht) erfgenaam bleek te zijn.

Baby blijkt enig erfgenaam. Read more

Pas op met artikel 2 NVM koopcontract en de overdrachtsbelasting

Recent werd ik gevraagd om voor de makelaars van NVM een stuk te schrijven met een onderwerp naar eigen keuze. Nadat dit stuk enkele weken geleden op intranet is geplaatst, mag ik het nu op mijn eigen site publiceren.

Het stuk is dus van een meer technische aard en veronderstelt voorkennis.
Desondanks plaats ik het nu toch hierna: 

Mr Ernst Loendersloot, Sr kandidaat notaris te Maastricht, gebogen over een formulier.

Mr Ernst Loendersloot, Sr kandidaat notaris te Maastricht, gebogen over een formulier.

Als jij goed hebt opgelet bij de verplichte nascholing van de NVM dan zal dit artikel waarschijnlijk niet veel nieuws bevatten, maar toch wil ik je vragen door te lezen. Een collega-makelaar heeft onlangs namelijk artikel 2 van het model koopcontract verkeerd gebruikt en er hangt hem nu een schadeclaim van € 6.000,- boven het hoofd. Zou één ander woord zijn gebruikt, dan was hem dat bespaard gebleven.

Overdrachtsbelasting bij opvolgende leveringen
In artikel 2 van het koopcontract wordt vastgelegd of de koper al dan niet aan de verkoper de overdrachtsbelasting moet vergoeden die de verkoper bij zijn eigendomsverkrijging heeft betaald.

Zoals je weet staat in artikel 13 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (Wbrv) dat de koper namelijk geen overdrachtsbelasting verschuldigd is over dat deel van de koopsom waarover de verkoper eerder al overdrachtsbelasting (of BTW) heeft betaald. Maar dan moet wel voldaan zijn aan een aantal voorwaarden, waaronder die dat de eerdere eigendomsoverdracht binnen de in artikel 13 Wbrv genoemde termijn heeft plaatsgevonden.

Kijk je in de wet dan staat daar dat er maximaal zes (6) maanden tussen de beide leveringen mag zitten. Vindt de doorverkoop plaats buiten die termijn, dan is er toch overdrachtsbelasting verschuldigd over de gehele koopsom.  Read more

privé-clausule

Zaterdag 9 mei aanstaande om 11 uur zit ik in de studio van Falcon Radio.

Ik zal dan praten over de zogeheten privé-clausule. Daarmee zorg je ervoor dat jouw schenking of erfenis bij een scheiding niet naar de koude kant gaat.

Maar niet alle rechters oordelen hetzelfde dus in Zuid-Nederland schenk je het huis aan je eigen kind, terwijl in Noord-Nederland juist het geld van jouw kind is maar de waarde van de woning juist gedeeld moet worden.

Falcon Radio kun je via de ether en via internet beluisteren.

 

 

Zwangerschap, erfenis en vaststellen datum overlijden

Weet u hoelang een zwangerschap duurt ? Dat is voor een notaris niet eens zo’n hele gekke vraag want de notaris moet weten wie de erfgenamen zijn nadat iemand overleden is. Ook als de overledene een man is en een vrouw claimt zwanger te zijn van zijn kind, moet de notaris kunnen nagaan wie erfgenaam is.

In zo’n situatie moet de notaris er rekening mee houden dat de baby levend ter wereld komt bij de bevalling en dan dus het kind is van de overleden man. Maar kunnen we er wel zeker van zijn dat de ongeboren vrucht zijn kind is ? In de wet is een fictiebepaling opgenomen waarin staat dat als het kind binnen 306 dagen na het overlijden wordt geboren, het geacht wordt een kind te zijn van de overledene en dus zijn erfgenaam.

Maar wat nu als het moment waarop de man is overleden niet duidelijk is ? Read more

Onterven van het zwarte schaap kan slecht uitpakken voor de andere kinderen

Ik heb eerder geschreven over erfenissen en het nut van beneficiair aanvaarden ervan. Bijvoorbeeld omdat er nog een claim is van de kinderen op de langstlevende omdat de ouder die het eerste overleed een langstlevende testament had met een zogeheten renteclausule. Onlangs heb ik nog aangegeven hoe een renteclausule ook verkeerd kan uitpakken in de Inkomstenbelasting.

In een recente uitspraak blijkt dat er nog een ander aspect kan zitten aan langstlevende regelingen als erfgenamen niet op tijd beneficiair aanvaarden en de erfenis volgens het boekje afwikkelen.

Eén kind was onterfd. Het andere kind moest toch uitbetalen. Read more

Oplossing voor inkomstenbelasting over erfenis

 

In mijn vorige artikel heb ik geschreven hoe een vrij obscuur wetsartikel in de overgangswet bij de invoering van de Inkomstenbelasting nu nog problemen kan opleveren bij een erfenis. In dat lange stuk gaf ik aan dat er een oplossing is, maar dat ik geen ruimte over had om die kenbaar te maken. In deze nieuwe column heb ik die gelegenheid wel.

De casus: hoe zat het ook al weer ?

Ik had de volgende casus genomen.
Vader overlijdt in 1995 en moeder in 2003. Op grond van zijn langstlevende testament krijgen de kinderen hun vadersdeel pas uitbetaald in 2003. In zijn testament was ook opgenomen dat de kinderen dan rente zouden ontvangen over hun kindsdeel.
Volgens de nieuwe inkomstenbelasting (IB) zou de rente over de jaren 1995 tot 2001 (invoering nieuwe IB) bij de kinderen belast worden met inkomstenbelasting volgens de regels van vóór 2001. Read more