Erfgenamen moeten uitbetalen aan de ongeboren vrucht

Onlangs heb ik geschreven over de situatie dat iemand dood gevonden werd en de moeder van een baby claimde dat dit een kind was van de overledene en dus zijn erfgenaam. Helaas voor het kind ging de rechter niet meer in die redenatie omdat de man ook overleden kon zijn in de periode voor de bevruchting, waarbij werd aangenomen dat die maximaal 38 weken vóór de bevalling kon liggen.

Ik gaf toen aan dat er mogelijk nog getracht zou worden om het vaderschap van de overledene via DNA onderzoek aan te tonen.

Onlangs las ik over een andere rechtszaak waarbij achteraf bleek dat de overledene een kind had. Hier ging het niet om de periode tussen bevruchting en bevalling, maar om de vraag hoe een en ander geregeld moest worden tussen degene(n) die voorheen de erfenis in handen hadden en het jonge kind dat (met terugwerkende kracht) erfgenaam bleek te zijn.

Baby blijkt enig erfgenaam. Read more

Pas op met artikel 2 NVM koopcontract en de overdrachtsbelasting

Recent werd ik gevraagd om voor de makelaars van NVM een stuk te schrijven met een onderwerp naar eigen keuze. Nadat dit stuk enkele weken geleden op intranet is geplaatst, mag ik het nu op mijn eigen site publiceren.

Het stuk is dus van een meer technische aard en veronderstelt voorkennis.
Desondanks plaats ik het nu toch hierna: 

Mr Ernst Loendersloot, Sr kandidaat notaris te Maastricht, gebogen over een formulier.

Mr Ernst Loendersloot, Sr kandidaat notaris te Maastricht, gebogen over een formulier.

Als jij goed hebt opgelet bij de verplichte nascholing van de NVM dan zal dit artikel waarschijnlijk niet veel nieuws bevatten, maar toch wil ik je vragen door te lezen. Een collega-makelaar heeft onlangs namelijk artikel 2 van het model koopcontract verkeerd gebruikt en er hangt hem nu een schadeclaim van € 6.000,- boven het hoofd. Zou één ander woord zijn gebruikt, dan was hem dat bespaard gebleven.

Overdrachtsbelasting bij opvolgende leveringen
In artikel 2 van het koopcontract wordt vastgelegd of de koper al dan niet aan de verkoper de overdrachtsbelasting moet vergoeden die de verkoper bij zijn eigendomsverkrijging heeft betaald.

Zoals je weet staat in artikel 13 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (Wbrv) dat de koper namelijk geen overdrachtsbelasting verschuldigd is over dat deel van de koopsom waarover de verkoper eerder al overdrachtsbelasting (of BTW) heeft betaald. Maar dan moet wel voldaan zijn aan een aantal voorwaarden, waaronder die dat de eerdere eigendomsoverdracht binnen de in artikel 13 Wbrv genoemde termijn heeft plaatsgevonden.

Kijk je in de wet dan staat daar dat er maximaal zes (6) maanden tussen de beide leveringen mag zitten. Vindt de doorverkoop plaats buiten die termijn, dan is er toch overdrachtsbelasting verschuldigd over de gehele koopsom.  Read more

privé-clausule

Zaterdag 9 mei aanstaande om 11 uur zit ik in de studio van Falcon Radio.

Ik zal dan praten over de zogeheten privé-clausule. Daarmee zorg je ervoor dat jouw schenking of erfenis bij een scheiding niet naar de koude kant gaat.

Maar niet alle rechters oordelen hetzelfde dus in Zuid-Nederland schenk je het huis aan je eigen kind, terwijl in Noord-Nederland juist het geld van jouw kind is maar de waarde van de woning juist gedeeld moet worden.

Falcon Radio kun je via de ether en via internet beluisteren.

 

 

Zwangerschap, erfenis en vaststellen datum overlijden

Weet u hoelang een zwangerschap duurt ? Dat is voor een notaris niet eens zo’n hele gekke vraag want de notaris moet weten wie de erfgenamen zijn nadat iemand overleden is. Ook als de overledene een man is en een vrouw claimt zwanger te zijn van zijn kind, moet de notaris kunnen nagaan wie erfgenaam is.

In zo’n situatie moet de notaris er rekening mee houden dat de baby levend ter wereld komt bij de bevalling en dan dus het kind is van de overleden man. Maar kunnen we er wel zeker van zijn dat de ongeboren vrucht zijn kind is ? In de wet is een fictiebepaling opgenomen waarin staat dat als het kind binnen 306 dagen na het overlijden wordt geboren, het geacht wordt een kind te zijn van de overledene en dus zijn erfgenaam.

Maar wat nu als het moment waarop de man is overleden niet duidelijk is ? Read more

Onterven van het zwarte schaap kan slecht uitpakken voor de andere kinderen

Ik heb eerder geschreven over erfenissen en het nut van beneficiair aanvaarden ervan. Bijvoorbeeld omdat er nog een claim is van de kinderen op de langstlevende omdat de ouder die het eerste overleed een langstlevende testament had met een zogeheten renteclausule. Onlangs heb ik nog aangegeven hoe een renteclausule ook verkeerd kan uitpakken in de Inkomstenbelasting.

In een recente uitspraak blijkt dat er nog een ander aspect kan zitten aan langstlevende regelingen als erfgenamen niet op tijd beneficiair aanvaarden en de erfenis volgens het boekje afwikkelen.

Eén kind was onterfd. Het andere kind moest toch uitbetalen. Read more

Oplossing voor inkomstenbelasting over erfenis

 

In mijn vorige artikel heb ik geschreven hoe een vrij obscuur wetsartikel in de overgangswet bij de invoering van de Inkomstenbelasting nu nog problemen kan opleveren bij een erfenis. In dat lange stuk gaf ik aan dat er een oplossing is, maar dat ik geen ruimte over had om die kenbaar te maken. In deze nieuwe column heb ik die gelegenheid wel.

De casus: hoe zat het ook al weer ?

Ik had de volgende casus genomen.
Vader overlijdt in 1995 en moeder in 2003. Op grond van zijn langstlevende testament krijgen de kinderen hun vadersdeel pas uitbetaald in 2003. In zijn testament was ook opgenomen dat de kinderen dan rente zouden ontvangen over hun kindsdeel.
Volgens de nieuwe inkomstenbelasting (IB) zou de rente over de jaren 1995 tot 2001 (invoering nieuwe IB) bij de kinderen belast worden met inkomstenbelasting volgens de regels van vóór 2001. Read more

Inkomstenbelasting over erfenis

Excuses

Die zou de wetgever eigenlijk moeten aanbieden omdat een obscuur wetsartikel nog steeds voor de Inkomstenbelasting (IB) geldt maar onbedoelde gevolgen heeft voor een hele andere belastingheffing, namelijk de erfbelasting (vastgelegd in de Successiewet (Sw)).

Gelukkig treft het niet veel mensen, maar de gevolgen kunnen wel groot zijn.

Daarom besteed ik in deze column toch aandacht aan artikel AK en volgende van de overgangsregeling Inkomstenbelasting 2001. Read more

Fiscus is heel alert op 6% rente bij een papieren schenking

Onlangs heb ik een notitie geschreven over schenken. Daarin komt ook de schenking op papier aan de orde. Eén van de kenmerken van een schenking op papier is dat de ouders ieder jaar 6% rente moeten betalen aan hun kind over het geschonken bedrag.

Die 6% vergoeding zie je in veel situaties terug waarin er vermogen bij leven wordt overgedragen, maar de schenker het vermogen eigenlijk houdt. Ook hierover heb ik al eens geschreven in het kader van de overdracht van de woning door ouders aan hun kind. In dat stuk kwam aan de orde dat de ouders huur moeten betalen en dat de hoogte ervan ieder jaar opnieuw vastgesteld moet worden op 6% van de WOZ-waarde van dat jaar.

Wat je verder ook vindt van die 6%, als belastingbetaler moet je gewoon rekening hiermee houden als je dit type vermogensoverheveling bij leven aangaat.

Negen dagen te weinig rente betaald: dus erfbelasting betalen ? Read more

Uitgebreide uitvaart zonder extra kosten

Stel je hebt weinig vermogen en ook geen uitvaartverzekering. Of je hebt wel een verzekering maar de uitkering is lager dan je nodig hebt, omdat je een mooie en dus kostbare begrafenis of crematie wilt. Dan had je tot nu toe niet veel keuze: je moest nemen wat er was en je erfgenamen moesten dan maar de rest bijpassen.

Onlangs las ik echter een uitspraak van een Gerechtshof die een ander licht hierop werpt, waardoor jouw wensen zonder extra kosten misschien toch verwezenlijkt kunnen worden. Ik denk dat de ondernemers in de uitvaartbranche wel extra gaan opletten in het vervolg, dus deze “sluiproute” zal vermoedelijk niet heel lang bestaan. Read more