Partnerpensioen regel je niet in je testament
Onder deze titel heft Erica Verdegaal een column geschreven voor NRC Handelsblad.

Die column kun je nog nalezen op haar Eigen site, via deze link.

 

 

Werking Boek 1 Burgerlijk wetboek onvoldoende onderkend. Geen ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid.

Recent werd bij een gerenommeerde bank een verzoek gedaan om een ontslag uit de (hoofdelijke) aansprakelijkheid te verstrekken. Aanleiding was de echtscheiding van partijen en de verdeling van de ontbonden wettelijke (algehele) gemeenschap van goederen alsmede de toedeling va de (voormalige) echtelijke woning.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht Foto: Harry Heuts

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht Foto: Harry Heuts

De bank weigerde dit ontslag te verlenen. Niet vanwege de financiële situatie van de overblijvende debiteur, maar omdat de vertrekkende ex-echtgenote bij de bank niet bekend was als debiteur. Omdat zij niet als hypotheekgever was opgenomen in de administratie van de bank, kon zij geen debiteur zijn en kon er ook geen ontslag verleend worden. Hiermee miskende de bank de werking van Boek 1 van het Burgerlijk wetboek. Aangezien dit niet de eerste keer is dat ik hiermee wordt geconfronteerd, wil ik graag nader hierop ingaan. Hopelijk heb jij als financieel adviseur hier nut van als aan jou gevraagd wordt te bemiddelen bij de her-financiering na een echtscheiding.

De casus
Ik versimpel de casus iets ten opzichte van de werkelijkheid, maar aan de werking van de wet doet dit niet af. De man is eigenaar van een woning, waarop een hypothecaire schuld rust ten gunste van de bank. De man leert een vrouw kennen en trouwt met haar. Zij besluiten geen huwelijkse voorwaarden op te stellen, onder meer omdat de waarde van de woning en de hoogte van de schuld bijna aan elkaar gelijk zijn. De man heeft dus geen overwaarde die hij bij een eventuele echtscheiding voor zichzelf zou willen veilig stellen.

Het huwelijk loopt na enkele jaren spaak en in goed overleg wordt besloten de echtscheiding aan te vragen bij de Rechtbank. In het convenant dat door partijen wordt getekend, staat dat de man de woning toegedeeld zal krijgen, mits hij zorg draagt voor ontslag van de vrouw uit de (hoofdelijke) aansprakelijkheid voor de hypothecaire lening. Kennelijk zijn de leningsvoorwaarden zo gunstig dat de man deze lening niet wenst over te sluiten, zelfs niet met een lening bij dezelfde bank.

Zoals ik eerder heb geschreven wordt de gemeenschap van goederen van echtelieden ontbonden door de indiening van het echtscheidingsverzoek bij de Rechtbank. Vanaf dat moment is er dus sprake van een ontbonden gemeenschap. Deze omvat in de geschetste situatie al hetgeen de echtelieden bezitten alsmede alle door hen (al dan niet samen aangegane) schulden.

Omdat noch de woning, noch de hypothecaire geldlening gekwalificeerd kunnen worden als verknocht, betekent dit dat in die ontbonden huwelijksgoederen gemeenschap de woning valt en dat partijen gezamenlijk aansprakelijk zijn voor de schuld.

Dit alles op grond van Boek 1 van het Burgerlijk wetboek. Het is dus noodzakelijk dat de vrouw ontslagen wordt door de bank van de aansprakelijkheid voor de bestaande schuld. Dit bleek voor de bank niet mogelijk te zijn aangezien de vrouw bij het aangaan van de schuld niet mede-schuldenaar was geworden (de man kende haar toen nog niet eens). Volgens de bank was er slechts één schuldenaar en dat was de man, omdat hij de schuld was aangegaan. Dat hij daarna getrouwd was in de wettelijke (algehele) gemeenschap van goederen deed daaraan volgens de bank niets af.

Aandachtspunt voor de basis-opleiding van het NIBE
Zoals aangegeven is dit niet de eerste keer dat ik merk dat bankmedewerkers de werking van het Burgerlijk wetboek voor wat betreft de aansprakelijkheid van een (latere) echtgenoot onvoldoende onderkennen. Probleem is dat het doorgaans veel moeite kost om de juridische dienst op het hoofdkantoor in te schakelen.

Het zou daarom heel prettig zijn voor iedereen die te maken heeft met de financiële kant van echtscheidingen als het NIBE extra aandacht zou besteden aan de hiervoor geschetste problematiek. Het maakt het voor de adviseurs makkelijker om in dit soort situaties de bankmedewerker zover te krijgen dat sneller informatie ingewonnen wordt bij de juridische dienst.

Printversie

Erfenis en gehandicapt kind.

Van onze drie kinderen is er één verstandelijk gehandicapt. Kan ik mijn erfenis nu al zo regelen dat deze (deels) gebruikt wordt voor de toekomstige verzorging van ons gehandicapte kind in een instelling ?

Zo begint de column van Erica Verdegaal die zij onlangs schreef voor NRC Handelsblad.

Ik heb enig punten van aandacht aangedragen en daarom verwijs ik u graag naar deze column.
U kunt die hier nalezen.

Komen schenkingen boven tafel bij het overlijden ?

Een wandeling die bij vele Maastrichtenaren favoriet is, is die vanaf de Vijfsprong in Sint Pieter, langs Fort Sint Pieter over de berg naar de kerk Sint Pieter boven. Voor een lekker fris glas bier kun je daarna voorbij de woning van André Rieu lopen richting, Casino Slavante. Aan je rechterhand zie je dan op de berg grazende schapen. Opvallend is dat daar geen enkel zwart schaap tussen zit.

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

Mr. Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotograaf: Bert Beelen

In de beste families komen die zwarte schapen wel voor. Vaak willen de ouders er voor zorgen dat dit kind niets erft. Bijvoorbeeld door het te onterven of door gewoon zo min mogelijk geld achter te laten.

Het eerste kan formeel weliswaar, maar een kind heeft recht op de legitieme portie. Als het tijdig een beroep daarop doet, krijgt het kind recht op een geldbedrag ter grootte van een bepaald percentage van de erfenis. Meestal adviseert de notaris om in plaats daarvan in het testament op te nemen dat het kind een legaat krijgt van een geldbedrag dat gelijk is aan dat percentage. Dan weet iedereen waar hij of zij aan toe is.

Maar zoals aangegeven komt het voor dat de ouders gewoon er voor zorgen dat zij weinig vermogen achterlaten op het moment van overlijden. Bijvoorbeeld door bij leven (met de warme hand) te schenken aan de kinderen waar wel een goede band mee is. In de wet is echter een bepaling opgenomen dat de legitieme portie zó berekend moet worden dat sommige schenkingen bij de erfenis worden opgeteld. De omvang van de erfenis wordt daardoor groter.

In een recente rechtzaak kwam dit ook naar voren. Op zich is dat nog geen reden om deze column te schrijven, maar wel het feit dat het zwarte schaap van de familie recht kreeg op inzage van alle financiële transacties die vóór het overlijden hadden plaatsgevonden en dat de executeur deze gegevens moest aanleveren. 

Casus
In deze zaak was in het testament opgenomen dat een kind een legaat kreeg van een geldbedrag ter grootte van een zeker percentage van de erfenis. Bovendien was een er ook iemand tot executeur benoemd, wat betekende dat dit kind bij die persoon moest zijn voor de uitbetaling.

Ik zal u niet lastig vallen met de redenatie van de rechters, maar direct naar hun conclusie gaan. Het kind had er volgens de rechters recht op, te kunnen controleren hoe de executeur was gekomen aan het geldbedrag dat er uitbetaald zou worden. Daarvoor is nodig dat het kind inzicht krijgt in de omvang van de erfenis en daarom ook in de schenkingen die gedaan zijn bij leven. Weliswaar zijn niet alle schenkingen relevant, omdat ze niet allemaal weer ingebracht hoeven te worden in de nalatenschap, maar als je niet weet of en wat er geschonken is en aan wie, dan kun je niet bepalen welke transacties meetellen.

De executeur moest dus aan het kind inzage geven in alle financiële transacties die bij leven waren gedaan.

Verder lezen ? Klik hier.

Kom je ook naar mijn lezing over de AWBZ en het huis opeten op dinsdag 15 april a.s. ?

Nieuw initiatief: Waarvan Akte.

Iedere 3e dinsdag van de maand in Centre Ceramique een lezing door mij over een actueel notarieel onderwerp.

Op 15 april a.s.:
Vandaag worden de gevolgen van de (verhoogde) Eigen Bijdrage bij opname in een verzorgingshuis of verpleegkliniek besproken. Bijzondere aandacht krijgen: de gevolgen voor het spaargeld, de woning van de patiënt en de omvang van de erfenis. Ook worden mogelijkheden besproken om de gevolgen te beperken of zelfs te voorkomen.

Meer informatie ? Klik hier

Bij de notaris draait het niet om de akte, maar om de kennis die nodig is om juridisch het voor u het meest optimale resultaat te bereiken. Dat wordt dan vastgelegd in de akte. Ernst Loendersloot, senior kandidaat notaris bij Huenges Wajer & Joosten notarissen in Maastricht, deelt zijn kennis met u en gaat graag met u in gesprek. Elke 3e dinsdag van de maand behandelt hij in deze gratis bijeenkomsten actuele juridische thema’s en u kunt daarover vragen stellen.

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht<br />Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

Al te goed is buurmans gek ? Klus niet bij je vriendin.

Onlangs las ik een interessante uitspraak voor iedereen die wel eens zelf een hamer of schroevendraaier ter hand neemt. In deze zaak werd het namelijk voor de “handige Harrie” een dure klus.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Een man woonde met zijn vriendin samen in haar huis. Dat huis was kennelijk toch niet helemaal wat zij graag wilde(n) want de man gaat flink verbouwen. Hij blijkt tenminste 2.470 uur bezig geweest te zijn voordat alles naar wens was.

Het einde van de klus bleek echter ook het einde te zijn van de relatie, want de man en de vrouw komen in de rechtszaal tegenover elkaar te staan. Hij wilde onder meer betaald worden voor alle tijd en moeite die hij in de verbouwing gestoken had. Hij meende dat zijn uurtarief rond de € 36,- lag want hij wilde van zijn ex-vriendin totaal € 90.000,- hebben. 

Verrijking van de vriendin want haar huis is mooier geworden.
De man heeft geen aanneem-overeenkomst met zijn toenmalige vriendin gesloten. Ook heeft hij geen recht op een deel van de waardestijging van de woning, omdat hij geen mede-eigenaar was.

Verder lezen ? Klik hier.

Vormerkung aangepast, Probleem opgelost ?

Dit jaar worden er verkiezingen gehouden voor de gemeenteraad. Of je al dan niet gebruik maakt van dit democratisch recht is een keuze aan jou als burger. Ook als financieel adviseur heb je het recht om je stem te laten horen. Maar dan door je deskundige mening te geven over het wetsvoorstel inzake wijziging van de Vormerkung. (www.internetconsultatie.nl/vormerkung)

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht

Vormerkung is de term die gebruikt wordt voor de inschrijving van het (voorlopig) koopcontract in de registers van het Kadaster. Daarmee wordt nog niet de eigendom van de woning (of andere onroerende zaak) overgedragen. Eerst moet nog de akte van levering worden opgesteld en gepasseerd door de notaris en verwerkt worden door het Kadaster.

Deze Vormerkung is een paar jaar geleden onder meer ingevoerd om er voor te zorgen dat crediteuren van de verkoper de levering niet kunnen frustreren door vóór de juridische levering beslag te leggen op het verkochte object. Gedurende een periode van zes maanden na de Vormerkung kleven in deze periode gelegde beslagen niet aan het pand, althans voor zover het koper en verkoper betreft.

Het is dus niet zo dat het beslag niet werkt of effectief is, maar gedurende de aangegeven periode rust er als het ware een Teflon-laagje op de woning. Deze laag lost echter na ommekomst van die termijn op.

Probleem onder de huidige Vormerkung en de voorgestelde oplossing
Die bedoeling van de Vormerkung komt echter niet volledig tot zijn recht. De schuldeisers van de verkoper kunnen de levering toch dwarsbomen door beslag te leggen. Maar dan niet op de verkochte woning, maar op hetgeen de koper onder zich houdt voor de verkoper. Simpel gezegd: de koopsom die de koper nog moet betalen. Dit is het gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad.

In het wetsvoorstel tot wijziging van de Vormerkung heeft de wetgever een regeling opgenomen dat de crediteuren geen beslag meer kunnen leggen op de (nog te betalen) koopsom bij de koper, waardoor de levering kan doorgaan.

Onder de huidige regeling kan het zijn dat de verkoper er voor kiest om juist niet over te gaan tot Vormerkung. Hierdoor krijgen de schuldeisers namelijk alle informatie over de koper op een presenteerblaadje geserveerd. Beslag leggen onder de koper is dan heel eenvoudig.

In het wetsvoorstel is dat probleem geëlimineerd en is het juist aan te raden om over te gaan tot Vormerkung. Weliswaar kunnen de crediteuren nog steeds eenvoudig  de personalia van de koper achterhalen door inzage te nemen bij het Kadaster, maar er kan geen beslag meer gelegd worden op de (nog te betalen) koopsom. 

Kanttekening bij het voorstel van notarissen
De schuldeisers van de verkoper hebben en houden de mogelijkheid om beslag te leggen op dat wat de notaris onder zich houdt voor de verkoper. Kort door de bocht is dat de koopsom zodra de akte van levering getekend is en door het Kadaster is verwerkt. Tot dat moment houdt de notaris het geld nog voor de verkoper.

Ook dit beslag onder de notaris kan de levering frustreren omdat de notaris dan dat geld niet zou kunnen gebruiken om een hypothecaire schuldeiser, die een eerder recht heeft dan de beslaglegger, af te lossen. De rechters hebben onderling afgesproken dat zij geen verlof verlenen voor beslag op de gehele koopsom die op de rekening Derdengelden staat, maar alleen op het surplus. Dat is de koopsom na aftrek van de aflossing van de hypotheekschuld. Alleen is dat geen wettelijke regeling, dus als de rechter verlof tot beslaglegging bij de notaris verleent en niet expliciet wordt vermeld dat het alleen het surplus betreft, dan ontstaat onduidelijkheid. Dat kan aanleiding zijn voor de notaris om het zekere voor het onzekere te nemen en de akte niet te passeren.

In het wetsvoorstel tot aanpassing van de Vormerkung is helaas ook niet met zoveel woorden vermeld dat het beslag onder de notaris alleen mogelijk is op het surplus. Notarissen zullen de wetgever hierop wijzen en vragen om dat duidelijk te vermelden in de wet. In een zorgvuldig wetgevings-proces biedt consultatie vooraf de mogelijkheid om dit soort zaken te signaleren en indien gewenst alsnog correct te formuleren in de aan te nemen wet.

Mocht jij als financieel adviseur het idee hebben dat er zaken niet of niet goed geregeld zijn onder de (huidige of voorgestelde) Vormerkung, laat dat dan weten op de voormelde site.

Print versie

Begraven of cremeren ? Allebei doen voor de zekerheid helpt niet. Deel 2.

Een tijd terug heb ik al eens een column geschreven over de vraag of het beter is om te begraven of cremeren. Ik heb mij toen verontschuldigd voor het hoge “soap”-gehalte van deze column, maar er was wel degelijk een notariële kant aan het antwoord op de vraag.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

 

Ondergeschoven kind kan geen DNA onderzoek laten doen na crematie
Als je als erfgenaam niet zeker weet of alle kinderen van je vader of moeder wel bekend zijn, dan kom je misschien in de verleiding om de lichamen van je ouders te laten cremeren.

Een onbekend kind kan misschien wel een deel van de erfenis proberen te claimen, maar zal veel moeite moeten doen om aan te tonen dat de overledene ook daadwerkelijk zijn vader of moeder was. DNA onderzoek aan de as is technisch al niet mogelijk, maar als die ook nog eens is uitgestrooid, is een correct onderzoek uitgesloten.

En zonder dat onderzoek is niet aan te tonen dat dit “ondergeschoven” kind ook echt een kind is van de overledene en op basis daarvan mee moet delen in de erfenis. Daardoor blijft de koek voor de erkende kinderen groter.

Of kan de rechter op basis van ander DNA onderzoek toch het vaderschap vast stellen ?

Verder lezen ? Klik hier.

Notaris mag niet te goed van vertrouwen zijn.

Een notaris mag niet te goed van vertrouwen zijn en moet zelfs behept zijn met een gezonde dosis wantrouwen. Dat blijkt uit een zaak die door onze hoogste tuchtrechter is behandeld. De straf die daar opgelegd werd vanwege een weinig kritische houding was ontzetting uit het notarisambt.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht

In deze zaak werd op het kantoor van de notaris een koopovereenkomst getekend van een fraaie woning met als koopsom € 1.350.000,-. De notaris heeft toen wel het paspoort van de verkoper gecontroleerd, maar niet dat van de koper. De notaris verklaarde toen dat hij de koper al maanden kende en al meerdere koopcontracten voor deze te hebben opgesteld.

In het koopcontract was ook de verplichting opgenomen dat de koper op een bepaalde datum een waarborgsom moest storten. De koper voldeed hier niet aan, maar de notaris ontving op de betreffende dag wel een bevestiging van een Zwitserse bank dat het geld was overgemaakt. Die brief bleek achteraf vals te zijn, maar de notaris had wel de verkoper al gemeld dat hij deze had ontvangen.

Ook in de verdere afwikkeling van het dossier trad de notaris, eufemistisch gezegd, onhandig op. Hij deed uitlatingen over de koper en diens handelen, die uiteindelijk niet waar bleken te zijn. Ook bleek achteraf dat in het dossier diverse valse documenten zaten waar geen verklaring voor gegeven kon worden.

Verder lezen ? Klik hier.

Video 002. Bewind in een testament

Dit is de tweede video, waarin ik dit keer in minder dan 2 minuten uitleg wat bewind is en waarom je het in je testament zou kunnen opnemen als je jonge(re) kinderen hebt.

http://youtu.be/5M9skitxl7g