HUURBESCHERMING BIJ VERKOOP: KOOP BREEKT WEL HUUR !

Beste lezer,

Misschien heeft u een ander en mooier huis gezien. Stel dat u een bod uitbrengt op dat nieuwe huis en u en de verkoper het (voorlopig) koopcontract ondertekenen, dan is daarmee de zaak beklonken. Maar wat als u nog uw eigen woning moet verkopen en dat niet zo vlot gaat als u zou willen ?

U kunt dan uw eigen woning tijdelijk verhuren om uw maandlasten laag te houden. U moet namelijk wel de hypotheekrente en andere vaste lasten van uw twee woningen betalen, maar door de huurinkomsten van uw oude woning doet dat maandelijks minder pijn in de portemonnee.

Wellicht denkt u aan het gezegde: Koop breekt geen huur.
Dat zou betekenen dat u de huurder van uw oude woning niet uit het huis kunt zetten als u een koper daarvoor heeft gevonden.

Gelukkig voor u zijn er uitzonderingen op deze regel.

Simpel gezegd kunt u aan de gemeente vragen om een beschikking dat u uw oude woning verhuurt onder de Leegstandswet. Dat betekent dat u een huurcontract voor een bepaalde (korte) periode kunt sluiten en dat de huur automatisch eindigt na het einde van de overeengekomen tijd. De huurder geniet wel huurbescherming, maar alleen in dat tijdvak.

Maar wat als u verhuurt zonder zo’n beschikking te hebben aangevraagd ? Op 22 april jl. heeft de Rechtbank Brabant zich hierover moeten uitspreken. Een woning staat al een paar jaar te koop als er een huurcontract voor een jaar wordt getekend. Maar er wordt geen beschikking aangevraagd bij de gemeente om te verhuren onder de Leegstandswet.

Aan het einde van het jaar weigert de huurder het pand te verlaten en claimt huurbescherming. De rechters geven de huurder geen gelijk. Argumenten die de rechters gebruiken zijn dat het al van tevoren voor iedereen duidelijk was dat het om een tijdelijke huur ging en dat de huurprijs lager was dan de maandelijkse kosten van de eigenaar. Ook het gegeven dat de huur nooit verlengd is, was voor de rechters een reden om in het nadeel van de huurder te beslissen.

Dus mocht u zelf uw woning (willen) verhuren maar bent u bang voor de basisregel dat Koop geen Huur breekt, dan weet u nu dat er meerdere uitzonderingen op die regel zijn.

Ik raad u wel aan om altijd de beschikking bij de gemeente te vragen om te mogen verhuren onder de Leegstandswet, maar vergeet u dat, dan heeft u nu dus een houvast dankzij de rechtbank in Den-Bosch.

Vergeet overigens niet ook aan de hypotheekbank toestemming te vragen voor de verhuur. In de hypotheekakte zal namelijk staan dat u dat verplicht bent.

Printversie

TO LEGALISE OR NOT ? THAT WAS MY QUESTION. part 1

Dear reader,

I don’t think I am anywhere near the Great Bard, but I think I can use a changed version of the famous quote by William Shakespeare.

As a trained legal practitioner I know how important it is to use the correct wordings and what great consequences incorrect wording can have. But that this can be double so when speaking in a foreign language was brought home to me by a request from an employee of the UnitedWorldCollege in Maastricht.


Can you legalize some documents ?

I was asked this question and immediately said yes. But when my client came to the office, I discovered that I had made a wrong presumption.

A Dutch notary uses the term “legalisatie”. This sounds almost the same as “to legalize”. But it means different things. And since you might one day need a notary to legalize something, I think it is useful if I tell you a bit more on this subject.


Legalisatie is not to legalize but means copy collationnee

If you want to legalize a document, this means that a Dutch notary will make a copy of the original document and then will write some text of his or her own on the copy, place his seal of office and sign the copy. This procedure is called: copy collationnee and means that the Dutch notary makes a true copy of the original document.

By doing this, through the power invested by the Dutch King in the notary, it is made clear that the copy is the same as the original document. So a copy collationee are the words you use with a Dutch notary when you need to have a document legalized.

This gives you the advantage that you keep the original document and can sent the copy abroad if required to do so (say a graduation diploma when applying for a post-graduate course in another country).


So what does the Dutch “legalisatie” mean ?

An understandable question since the Dutch notaries use the Dutch word “legalisatie”. When a Dutch notary uses this word he or she means that it is your signature that will be legalized, not the document which you sign.

A Dutch notary will ask you to sign the original document in his or her presence and then will ad a special text after your signature and his or her seal of office and then will sign this original document too. In the text added by the notary it states that you have indeed signed the original document and by interference that you did so of your own free will  and without having second thoughts.

So instead of getting a true copy for you to send away, you receive the original document back to put in the mail. But there can be no doubt that it is indeed your signature on this original document.


Why choose one above the other ?

You ask the Dutch notary for a copy collationnee if you yourself don’t have to sign a document, but need only a copy of one.

If on the other hand you need to sign an official document, you must ask for you signature to be “gelegaliseerd”.

On my site (www.ntrs.nl) you can subscribe to my free newsletter. You will receive an email with my latest columns or legal news.

Printversion

20120920-084051.jpg

MAAK HUWELIJKSVOORWAARDEN OM MINDER ERFBELASTING TE BETALEN

Beste lezer,

In mijn vorige column heb ik beschreven dat kinderen beter huwelijks voorwaarden kunnen maken als zij ooit het huis van hun ouders hebben overgenomen voor niets (of voor een te lage koopprijs). Dit vanwege het feit dat de anti-schoonzoon of anti-schoondochter clausule mogelijk niet werkt en de koude kant anders recht heeft op een deel van de waarde van de woning.

Maar er is nog een andere reden voor echtgenoten om huwelijksvoorwaarden te maken. Het is een simpele methode om te voorkomen dat de langstlevende (te) veel erfbelasting moet betalen.


Huwelijksvoorwaarden en besparing erfbelasting (voorheen successierecht)

Op basis van de Successiewet heeft de langstlevende een vrijstelling voor de erfbelasting van € 600.000,-. Als je niet getrouwd bent onder het maken van huwelijksvoorwaarden, dan mag je als echtpaar populair gezegd samen € 1.200.000,- waard zijn en dan hoeft er nog geen erfbelasting betaald te worden.

Want de erfenis is de helft van het totale (gezamenlijke) vermogen, oftewel € 600.000,-. 

Maar van het vrijgestelde bedrag wordt afgetrokken de zogeheten pensioenimputatie (kortheidshalve: de gekapitaliseerde waarde van het weduwe/weduwnaarspensioen), tot een maximaal bedrag van € 150.000,-. Dus hoe dan ook geldt, dat als de langstlevende niet meer erft dan € 450.000,- er geen erfbelasting betaald hoeft te worden.

Waarom dan toch het advies om huwelijksvoorwaarden op te stellen ?

Een terechte vraag en het antwoord ligt in de manier waarop de erfbelasting omgaat met uitkeringen van overlijdensrisicoverzekeringen (OVR). Als door het overlijden van een echtgenoot een OVR uitbetaalt, dan wordt het totale bedrag van de uitkering opgeteld bij de erfenis voor de langstlevende (als deze de begunstigde is en de echtgenoten in gemeenschap van goederen waren getrouwd).

Deze regeling wordt weliswaar enigszins verzacht omdat de langstlevende op de uitkering van de OVR in mindering mag brengen “hetgeen de langstlevende daarvoor heeft opgeofferd”, maar dat wil eigenlijk niet meer zeggen dan dat de helft van hetgeen totaal aan verzekerinspremies is betaald, afgetrokken mag worden van de OVR voordat de verschuldigde erfbelasting wordt berekend. Een doekje voor het bloeden als je kijkt hoe weinig premie je tegenwoordig betaalt ten opzichte van het verzekerde bedrag.

Als je huwelijksvoorwaarden opstelt bij de notaris, kun je een bepaling opnemen over de OVR. Daardoor blijft de totale uitkering fiscaal buiten de erfenis en dus onbelast. Je neemt eenvoudig op dat de premies voor de OVR alleen ten laste komen van degene die bij overlijden de uitkering van de verzekeraar ontvangt. Als de polis “normaal” is opgesteld en beide echtgenoten voldoende inkomen hebben om de premies van de OVR te betalen, dan zou de uitkering van de OVR vrij van erfbelasting moeten zijn.

Moet ik dan ingewikkelde huwelijksvoorwaarden opstellen ?

Het antwoord hierop is simpel: Nee.

De notaris kan een akte opstellen waarin staat dat jullie alles samen bezitten, maar dat er voor de OVR een speciale regeling geldt. Eigenlijk ben je gewoon in gemeenschap van goederen getrouwd, maar krijg je dus een extra vrijstelling voor de Successiewet. Die is dan net zo groot als de uitkering van de OVR.

Is dit niet erg omslachtig of duur als ik al getrouwd ben ?
Tegenwoordig hoef je niet meer vooraf toestemming te hebben van de rechter om huwelijksvoorwaarden te maken of te wijzigen. Dat betekent dat het sneller kan en dat ook de griffierechten daarvoor niet meer betaald hoeven te worden.

Dus je kunt alles bij de notaris regelen op korte termijn. Afhankelijk van hoe ingewikkeld je het zelf wilt maken, hoeft het dus ook niet te duur te zijn. Zeker niet als je bedenkt dat de eventueel verschuldigde erfbelasting die de langstlevende moet betalen maximaal 20% van de OVR is.

Printversie

KNB Congres. Lachend

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

VERKOOP WONING AAN KIND. MOET DE WAARDESTIJGING GEDEELD WORDEN MET DE EX-SCHOONDOCHTER ?

Beste lezer,

Recent is er een belangrijke uitspraak gedaan door het Gerechtshof in Arnhem. Het betrof de vraag of een ex-schoondochter mee moest delen in de verkoop-opbrengst van de woning van de ouders van haar voormalige echtgenoot.

Deze situatie zal bij veel ouders en hun kinderen spelen en daarom wil ik graag ingaan op deze uitspraak. Ik zal de casus kort en versimpeld schetsen


Ouders dragen hun huis in 1991 over aan hun kinderen

In 1991 hebben de ouders aan hun zoon en twee dochters de woning overgedragen. Zij hebben daarbij de rechten van gebruik en bewoning voorbehouden, zodat de kinderen formeel alleen de blote-eigendom kochten.

De koopprijs, groot € 35.000,-, werd in de akte van levering omgezet in een schuld van de kinderen aan hun ouders, waarna in een volgend hoofdstuk van diezelfde akte werd vastgelegd dat de ouders deze schuld kwijt gescholden hebben aan hun kinderen.

Bij deze schenking hebben de ouders de zogeheten uitsluitingsclausule opgenomen. Oftewel, de ouders hebben vastgelegd dat de schenking alleen voor hun eigen kinderen bestemd was, zodat bij een eventuele echtscheiding de (ex‑)schoondochter of –zoon geen recht zou hebben op een deel van de schenking.


Ex-schoondochter claimt dat zij recht heeft op de helft van de waardestijging
(ter grootte van € 121.000,-)

Het huwelijk van de zoon strandt en wordt door een echtscheiding ontbonden. Aangezien er geen huwelijksvoorwaarden waren opgemaakt, moet er 50/50 gedeeld worden.

De ex-schoondochter claimt dat zij recht heeft op de helft van de waardestijging van de woning van haar schoonouders. Met een zeer kritische juridische blik werd gekeken naar de akte van de notaris waarin eerst de woning werd verkocht door haar schoonouders, vervolgens de plicht tot betaling van de koopprijs werd omgezet in een lening tussen haar schoonouders en hun kinderen en pas daarna een geldbedrag werd geschonken onder de uitsluitingsclausule.

Het een/derde deel van haar ex-man in de eigendom van de woning zelf viel niet onder die clausule. Oftewel, de waardestijging (die totaal € 121.000,- was) moest met haar gedeeld worden.


Juridisch spitsvondig, maar werkt het ook ?

Het Gerechtshof in Arnhem gaat niet mee in de redenatie van de ex-echtgenote. Als argument gebruiken de rechters het leerstuk van zaaksvervanging. Dat wil zeggen dat je moet kijken wat er met een zaak/object gebeurt en wat er voor in de plaats is gekomen.

In dit geval was dat duidelijk omdat alles in één akte was vastgelegd, dus de rechters waren van mening dat eigenlijk de woning geschonken was met de uitsluitingsclausule. Oftewel, de ex-schoondochter had geen enkel recht op de woning van haar schoonouders.


Is alles nu goed ? Of moet u toch nog iets regelen ?

Ik wil u waarschuwen. Ik denk niet dat het altijd goed gaat. Allereerst kan het zo zijn dat de Hoge Raad altijd nog een andere redenatie kan volgen als de ex-schoondochter in cassatie gaat.

Maar belangrijker is dat ik in de praktijk vaak zie dat niet alles in één akte is vastgelegd. Soms zijn het twee verschillende akten die op dezelfde dag zijn getekend (of kort na elkaar). In dat geval zal het mogelijk nog wel goed gaan omdat, als je het zo wil zien, duidelijk is dat alles bij elkaar hoort.

Maar wat als de schenking pas enkele maanden ná de akte van levering plaatsvindt. Of als er in de akte van levering maar een deel van de koopsom wordt kwijtgescholden en het restant in een volgend kalenderjaar ?

Ik zou ouders en hun kinderen die zich in die positie bevinden aanraden om te repareren. Ik zie daarbij eigenlijk maar één oplossing.

Namelijk: laat de kinderen en hun echtgenoten alsnog huwelijksvoorwaarden opstellen bij de notaris. Laat hen daarin vastleggen dat de woning van de ouders (en wat daarvoor in de plaats is gekomen of nog gaat komen) niet valt in een gemeenschap van goederen waarin zij zijn getrouwd.

Een eerste stap in de richting van een oplossing is in ieder geval contact opnemen met een notaris.

Printversie 

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht

EXECUTIEVERKOOP DOOR VERENIGING VAN EIGENAARS (VVE) MAG DOORGAAN OOK AL ZAL DE OPBRENGST TE LAAG ZIJN OM DE ACHTERSTAND AF TE BETALEN

Beste lezer,

De uitspraak van het Gerechtshof in Amsterdam van 17 april 2013 is van belang voor administrateurs of beheerders van Verengingen van Eigenaars (VvE’s) maar ook voor financieel adviseurs van hypotheekverstrekkers en medewerkers van de afdelingen Bijzonder/Intensief Beheer van banken.

Daarom licht ik hem graag toe.


Mag een VvE een executieveiling doorzetten als de opbrengst lager zal zijn dan de vordering van de hypotheekbank ?

Dat is simpel gezegd de vraag die beantwoord moest worden door het gerechtshof. Voordat ik het antwoord geef, zal ik kort de situatie schetsen.

X is eigenaar van een appartementsrecht. Hij heeft al enige tijd de servicekosten niet betaald en de achterstand is opgelopen tot € 1.400,-. De VvE heeft executoriaal beslag gelegd op het appartementsrecht en wil dit in het openbaar verkopen. De bank die het recht van eerste hypotheek op het appartementsrecht heeft, neemt de executie niet over, zodat de VvE de veiling doorzet.

Verder lezen ? Klik hier.

KNB congres niet lachend

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

AANPASSEN BEPALINGEN EXECUTELE OM TE VOORKOMEN DAT DE NALATENSCHAP ONNODIG LEEG WORDT GEHAALD ?

Beste lezer,

Deze column is eigenlijk meer bedoeld voor mijn collega (kandidaat-)notarissen, notarisklerken en anderen die professioneel bezig zijn met de afwikkeling van erfenissen. Maar als u in uw testament heeft bepaald dat een deskundige uw erfenis moet afwikkelen als executeur, dan raad ik u aan om door te lezen. Misschien moet u even met uw testament bij uw notaris langsgaan voor een check-up.


Mag een executeur besluiten dat hij niet privé de erfenis afwikkelt maar dat zijn BV dat doet ?

Die vraag kreeg de kantonrechter in Rotterdam voorgelegd. Op 22 maart 2013 heeft de rechter een uitspraak gedaan en hierop een antwoord gegeven.

Die uitspraak is interessant omdat daaruit blijkt dat de heer X (als privé-persoon) in het testament van de overledene tot executeur is benoemd en dat tevens vermeld is dat de heer X recht heeft op een uurloon. Dat uurloon mag verhoogd worden met BTW als die verschuldigd is. Meestal blijkt dat een executeur ook erfgenaam is en dat hij of zij daarom geen recht heeft op loon. Maar hier is dus nadrukkelijk voor een (deskundige) buitenstaander gekozen die wel betaald moet worden.

In het testament van de overledene was opgenomen dat de heer X het recht had om een ander in zijn plaats aan te stellen als executeur. Dit is een vrij gebruikelijke clausule en er wordt mee voorkomen dat er een gat valt in de afwikkeling van de nalatenschap als degene die als eerste is genoemd tijdens de afhandeling bijvoorbeeld zo ziek wordt dat hij het werk moet neerleggen.

In de situatie die voorgelegd werd aan de rechter in Rotterdam had de heer X zich niet formeel teruggetrokken en een ander in zijn plaats aangewezen. Wel werden de werkzaamheden door de BV van de heer X in rekening gebracht, waarbij over de gedeclareerde uren 21% BTW werd gerekend.

De erfgenamen waren het hier niet mee eens, want die 21% BTW zou niet betaald hoeven te worden als de heer X als privé-persoon het werk had verricht. De heer X is namelijk niet BTW-plichtig en zijn BV wel. Naar ik aanneem deed de heer X wel het werk, maar verliep de declaratie dus via de BV omdat hij het werk deed in zijn hoedanigheid van directeur van deze BV.

Eind van het liedje was wel dat de erfgenamen op deze wijze minder ontvingen omdat er ook nog BTW betaald moest worden.

De rechter vond dat dit niet kon, maar als ik mijn interpretatie van de uitspraak mag geven, enkel en alleen op grond van het feit dat de heer X nooit formeel de BV als executeur in zijn plaats had aangewezen.

(Zie overweging 5.5 in combinatie met overweging 5.1.)

 
Aanpassen van de standaard clausule in het testament over in de plaats stelling door de executeur ?

Ik vraag mij af of (kandidaat-)notarissen niet de standaard clausule over de in de plaatsstelling moeten aanpassen na deze uitspraak.

Ik bedoel daarmee of niet expliciet vermeld moet worden dat in de plaatsstelling is toegestaan, maar dat als er een (uur)loon gerekend mag worden, de in de plaatsstelling niet mag leiden tot hogere kosten.

Had zo’n clausule in het Rotterdamse testament gestaan, dan zou de heer X nog steeds de mogelijkheid hebben gehad om zijn BV in zijn plaats aan te stellen. Maar voor het gefactureerde uurloon zou dat niets hebben uitgemaakt. Het loon van € 120,- dat de heer X in rekening mocht brengen zou dan ook voor de BV hetzelfde zijn.

Alleen de heer X was geen ondernemer, dus zou hij niet meer dan (netto) € 120,- per uur mogen rekenen. Na in de plaatsstelling zou de BV ook maar € 120,- mogen declareren, maar dan inclusief BTW.

Ik ben benieuwd naar de reactie van notarieel Nederland.

Printversie 

20120920-084051.jpg

TOCH EEN TESTAMENT OPSTELLEN. Deel 2

Beste lezer,

In mijn vorige column gaf ik aan dat je als ouder het slecht geregeld hebt voor je kind als je geen testament hebt met daarin een zogeheten anti-schoonzoon– of anti-schoondochter-clausule.

Zonder testament heb je misschien de zaken goed geregeld voor je man of vrouw (omdat de langstlevende regeling in de wet redelijk goed is), maar voor je kind of kinderen heb je niet de best mogelijke regeling getroffen.

Ik heb in die eerste column aangegeven dat ik het ook niet eens was met het tweede argument om maar geen testament op te stellen: het kost zo veel. Ik zal hierna aangeven dat een testament een goede investering is voor de toekomst en straks veel belastingen en andere heffingen kan voorkomen.


De notaris is zo duur. Daarom maak ik geen testament.
Goedkoop is duurkoop

Natuurlijk moet je niet zomaar je geld uitgeven aan van alles en nog wat. Maar als je straks geld kun uitsparen door nu het uit te geven, dan denk ik dat het wel verstandig is om er over na te denken.

En dat is precies waarom ik denk dat je toch een testament moet opmaken bij de notaris. Het kost nu geld maar het kan je straks veel geld besparen.

Eigenlijk zijn er twee besparingen mogelijk.

Zonder testament moet de langstlevende bij opname in een verzorgingshuis of verpleegkliniek het kapitaal “opeten”. Met testament krijgen de kinderen tenminste nog iets.

 

In de wettelijke langstlevende regeling staat dat de kinderen hun kindsdeel alleen kunnen opeisen als de langstlevende overlijdt of failliet gaat. Maar als de langstlevende vóór zijn of haar overlijden enkele jaren in een verzorgingshuis of verpleegkliniek wordt opgenomen, dan hebben de kinderen dus geen recht op hun erfenis.

Vanwege de per 1 januari 2013 gewijzigde berekening voor de Verhoogde Eigen Bijdrage voor de AWBZ, kan de langstlevende door het CAK worden aangeslagen om iedere maand tot ruim € 2.000,- te betalen voor zorg en onderdak. Heeft de langstlevende een klein pensioen, maar wel vermogen, dan wordt simpel gezegd 12% van dat vermogen gezien als inkomen. Oftewel, de langstlevende moet het eigen spaargeld opeten.

Had de ouder die het eerst is overleden een testament opgesteld met daarin de clausule dat de kinderen hun erfenis ook kunnen opeisen als de langstlevende wordt opgenomen in een verzorgingshuis of verpleegkliniek, dan hadden de kinderen in ieder geval hun kindsdeel kunnen veiligstellen. Voor de berekening van het CAK voor de Verhoogde Eigen Bijdrage voor de AWBZ telt dat kindsdeel dan namelijk niet mee.

Dat is een reden waarom nu een goed testament laten opstellen een goede investering kan zijn.

Zonder testament betalen de kinderen te veel erfbelasting (vroeger successierecht).

 

Eenvoudig gezegd is in de wet opgenomen dat het kindsdeel altijd hetzelfde bedrag is. Het groeit niet aan en wordt dus niet groter. (als de wettelijke rente hoger is dan 6%, dan mag het kind gecompenseerd worden maar daar ga ik nu niet op in gezien hoe laag de rente nu is en volgens experts de komende jaren ook zal blijven).

De situatie is (weer) als volgt:
Vader (64) en moeder (61) wonen in een huis dat nu helemaal vrij van hypotheek is en dat € 200.000,- waard is voor de WOZ.
Vader overlijdt zonder testament en hij laat achter zijn vrouw en één kind (een zoon).
Moeder krijgt alles op grond van de langstlevende regeling in de wet (de wettelijke verdeling).
Het vadersdeel is € 50.000,- groot en over dat vadersdeel moet erfbelasting worden betaald.

Op grond van de wettelijke verdeling zal de zoon dat bedrag pas ontvangen als ook zijn moeder overleden is of failliet gaat.

Als moeder 10 jaar na vader overlijdt, krijgt het kind eerst (onbelast) het vadersdeel uitbetaald. Maar dus niet meer dan die € 50.000,- van 10 jaar eerder.

De zoon erft ook nog eens de € 150.000,- die moeder als bezit had sinds het overlijden van vader. Daarover zal de zoon nu tot 20% erfbelasting moeten betalen.

Als vader in een testament had vastgelegd dat in plaats van de wettelijke regeling (0% rente) de zoon recht had op 6% rente over zijn vadersdeel, dan zou de zoon bij het overlijden van moeder recht hebben op € 80.000,-.
(namelijk 10 jaar x 6% rente x € 50.000,- vanwege de clausule uit het testament van vader en dan ook nog vadersdeel van € 50.000,-).

En op grond van de Successiewet ontvangt de zoon dan € 30.000,- extra uit de erfenis van zijn vader, zonder dat daar erfbelasting over betaald hoeft te worden.

Door te investeren in een testament met deze rente-bepaling kunnen de ouders hun kind dus tot 20% erfbelasting besparen.


Zo bezien is een testament helemaal niet zo duur.

Printversie

20120920-084051.jpg

TOCH EEN TESTAMENT OPSTELLEN. Deel 1

Beste lezer,

Recent las ik over de uitkomsten van een enquete over het opstellen van testamenten. De meeste gehuwde ouders met kinderen hadden geen testament en wilden dit ook niet op laten stellen door de notaris.

Van de twee belangrijkste redenen schrok ik. De ondervraagde personen vonden die belangrijk, maar ze zijn kortzichtig. In deze en de volgende column wil ik daarom aangeven waarom het voor getrouwde stellen met kinderen toch belangrijk is om een testament op te maken, waarbij ik mij richt op die twee veel genoemde argumenten.


Ik hoef geen testament want de langstlevende is in de wet beschermd !

Simpel gezegd is dit de eerste reden waarom echtparen van mening zijn dat zij geen testamenten hoeven op te maken.

Op het eerste oog is dit correct. Door de zogeheten wettelijke verdeling krijgt de langstlevende alles en moeten de kinderen maar wachten. Pas als de langstlevende ook overlijdt of failliet verklaard wordt, kunnen de kinderen hun kindsdeel opeisen.

Maar ik denk dat je het als ouder dan slecht hebt geregeld voor je kinderen. Want wat er niet in de wet staat, is de zogeheten anti-schoonzoon– of anti-schoondochter-clausule. Als je wilt voorkomen dat bij een echtscheiding van je kind de “koude kant” met de helft van de erfenis er van door gaat, dan moet je als ouder deze clausule opnemen in je testament.


Waarom is deze uitsluitingsclausule van belang voor je kind ?

Een terechte vraag en ik wil die beantwoorden door een uit het leven gegrepen voorbeeld te gebruiken.

Vader (64) en moeder (61) wonen in een huis dat nu helemaal vrij van hypotheek is. Vader overlijdt zonder testament en hij laat achter zijn vrouw en één kind (een zoon). Moeder krijgt alles op grond van de langstlevende regeling in de wet (de wettelijke verdeling). Het vadersdeel is € 50.000,- groot, maar de zoon zal dat pas ontvangen als ook zijn moeder overleden is of failliet gaat.

De zoon (50) is in de wettelijke (algehele) gemeenschap van goederen getrouwd. Zijn echtgenote vraagt na het overlijden van haar schoonvader de echtscheiding aan en heeft recht op het halve vermogen dat zij en de zoon hebben opgebouwd.

Omdat de ouders van de zoon geen testament hadden, valt zijn vadersdeel volledig in de gemeenschap van goederen en heeft de schoondochter nu recht op € 25.000,-. Dat de zoon niet aan dat geld kan komen tot zijn moeder is overleden of failliet is verklaard, maakt niet uit. Hij moet zijn vadersdeel delen en de helft uitbetalen aan zijn ex-echtgenote.

Als vader en moeder echt goed hadden gezorgd voor hun kind, dan hadden ze een testament opgesteld met daarin de anti-schoonzoon– of anti-schoondochter-clausule.

Wordt vervolgd

Printversie

20120920-084051.jpg

 

Notaris adviseert bij partnerschapsvoorwaarden

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek gaat een derde van alle stellen uit elkaar. Vrouwen trekken financieel vaak aan het kortste eind. Dat weet Janneke Schellings maar al te goed. Zij bleef na haar vorige relatie achter met twee jonge kinderen en slechts een parttime inkomen. Haar ex-partner betaalt wel alimentatie voor de kinderen, maar voor partneralimentatie hadden ze niets geregeld.

 

Janneke heeft hiervan geleerd. Met haar nieuwe vriend, John Willems, wil zij niet ‘gewoon’ samenwonen, maar een geregistreerd partnerschap aangaan. Het stel heeft de notaris om advies gevraagd. “Hij vertelde me dat wij met een partnerschap dezelfde rechten en plichten hebben als bij een huwelijk. Ik heb dan ook recht op partneralimentatie als we uit elkaar gaan. Dat geeft me een veilig gevoel.” Maar hij wees het verliefde stel er ook op dat het verstandig kan zijn om partnerschapsvoorwaarden op te stellen.

 

Eigen bedrijf

John: “Ik heb sinds een paar jaar een eigen bedrijf en dat gaat heel goed. Maar wat als ik schulden maak? Dan kunnen schuldeisers ook meteen bij Janneke aankloppen.” Door voorwaarden op te stellen, is het vermogen van Janneke en John gescheiden. “Maar we hebben wel geregeld dat ik meedeel in de waardegroei van zijn bedrijf,” vertelt Janneke. ”En de notaris wees ons erop dat het goed is om een meewerkvergoeding af te spreken in de voorwaarden. Ik doe namelijk de administratie. Volgens de notaris vergeten mensen dit vaak te regelen. Of ze gaan ervan uit dat het wel goed komt. Maar als de relatie eindigt, kun je als meewerkende partner vaak fluiten naar je geld.”

(Stief)kinderen

Ook John heeft al het nodige meegemaakt. Hij is weduwnaar en heeft ook twee kinderen. Als geen ander weet hij hoe belangrijk het is dat je je partner en kinderen financieel goed verzorgd achterlaat. Met een samengesteld gezin is dat opeens een stuk ingewikkelder. “Onze notaris vertelde dat mijn kinderen het Janneke na mijn overlijden knap lastig kunnen maken. Natuurlijk gaan we daar niet van uit, maar we hebben toch besloten om allebei een testament op te maken. Daarin regelen we dat de overblijvende partner gewoon in het huis kan blijven wonen en dat de kinderen hun erfenis pas krijgen als wij allebei zijn overleden.”

 

 

Doe de test in 3 minuten

Heeft u een eigen bedrijf, bent u na de komst van kinderen minder gaan werken of gaat u samen verder met uw nieuwe liefde? Doe de test en lees in het advies of uw afspraken in balans zijn. Kijk op www.zozijnwenietgetrouwd.nl

 

Deze tekst kreeg ik van de KNB. Het leek me wel eens aardig om op deze site eens een column van een ander te publiceren.

 

Notaris zorgt voor zekerheid in relatie

Uit onderzoek onder 6.500 koppels blijkt dat 68 procent van de stellen die ongehuwd samenwonen niets heeft geregeld. Maria Jansen en Theo Smidt hadden al vrij snel een samenlevingscontract, maar hebben zich nooit gerealiseerd dat de afspraken zo nu en dan opnieuw bekeken moeten worden. Totdat ze naar de notaris gingen.

 

Al sinds hun studententijd wonen Jansen en Smidt samen. Tegenwoordig hebben ze een koophuis, maar het begon allemaal in een studentenflat. “Een hele verbetering”, aldus Jansen. “En daar bleef het niet bij. Een jaar geleden kregen wij een dochter. Ik ben toen minder gaan werken. Inmiddels ben ik zwanger van ons tweede kind.” Eigenlijk heeft dit stel het allemaal goed voor elkaar. Maar Smidt ziet dat het in zijn omgeving niet altijd goed gaat. “Juist als je het niet verwacht, kan het mis gaan in een relatie. Dit is niet alleen verdrietig, maar kan ook grote gevolgen hebben. Wat gebeurt er met de kinderen als wij uit elkaar gaan? Hoe zit het met alimentatie en wat doen we met het huis? En wat als een van ons overlijdt? Dit zijn dingen waar je van tevoren over na moet denken en niet achteraf.”

 

Samenlevingsupdate
Jansen en Smidt hebben een samenlevingsovereenkomst. Ze dachten hiermee zekerheid te hebben, maar hebben er niet bij stilgestaan dat als je leefsituatie verandert, je afspraken ook wel eens verouderd kunnen zijn. “Onze notaris heeft ons laten zien dat we een ‘update’ nodig hebben. Toen we het contract afsloten, werkte ik nog fulltime, hadden we geen kinderen en woonden we in een huurflat. Als er nu tussen ons iets mis zou gaan, kan dat enorme financiële gevolgen hebben voor ons allemaal”, aldus Jansen.

 

Alimentatie

Jansen ging er altijd van uit dat ze alimentatie ontvangt als ze uit elkaar zouden gaan, maar dat is niet het geval. Alleen kinderalimentatie is in de wet geregeld. “Een beetje naïef misschien, maar ik dacht dat ik er recht op zou hebben”. De notaris vertelde ons dat voor partneralimentatie aanvullende afspraken in het samenlevingscontract gemaakt moeten worden.

 

Bedrijfsschulden

“Theo denkt erover om zijn eigen bedrijf te beginnen. Een mooie uitdaging, maar hoe beïnvloedt dit mij? Wat als het bedrijf de schulden niet meer kan betalen”, zegt Jansen. Smidt vult aan: “Van de notaris begrepen wij dat al onze bezittingen en schulden gescheiden zijn, behalve het huis. Dat staat op naam van ons beiden. Verder gaf onze notaris nog de tip dat als het bedrijf goed loopt, we kunnen laten vastleggen dat Maria meedeelt in de waardegroei van de onderneming. Een win-winsituatie.”

 

Doe de test in 3 minuten!

Bent u al jaren samen? Dan is het goed om eens na te gaan of de gemaakte afspraken nog wel passen bij uw huidige levenssituatie. Doe de test en lees het advies op www.zozijnwenietgetrouwd.nl

 

Deze tekst kreeg ik van de KNB. Het leek me wel eens aardig om op deze site eens een column van een ander te publiceren.