Vertrouw niet zonder meer wat de notaris zegt of schrijft

 

 

 

Geachte lezer,

Op 25 april 2012 heeft de Rechtbank in Utrecht een uitspraak gedaan waaruit je de conclusie kunt trekken dat je nooit zomaar mag afgaan op wat de notaris zegt of schrijft.

De rechter moest oordelen in een situatie waarbij een huis was verkocht, maar de koper zich zonder boete kon terugtrekken als hij niet voor 18 februari 2012 van een bank de toezegging had gekregen dat de hypothecaire geldlening rond zou komen. Het zogeheten financieringsvoorbehoud.

Kennelijk ging het bij de bank niet zo vlot, want de kandidaat-notaris die dit dossier in behandeling had, stuurde aan de koper een brief dat de termijn verlengd was tot 25 februari 2012. De kandidaat-notaris vermeldde nog dat de verkoper via de telefoon had ingestemd met deze verlenging van een week.

Tussen 18 februari (de oorspronkelijke uiterste datum) en 25 februari 2012 deed de koper een beroep op de ontbindingsmogelijkheid omdat de bank geen lening wilde verstrekken. De koper vond dus dat hij geen boete hoefde te betalen aan de verkoper omdat hij tijdig (dat wil zeggen voor de nieuwe datum die in de brief van het notariskantoor stond) een beroep op de ontbindende voorwaarde had gedaan.

U voelt het al aankomen: de verkoper was het er niet mee eens en stelde zich op het standpunt dat de termijn niet verlengd was. De datum van 18 februari 2012, zoals die in het koopcontract stond, was de uiterste datum. De verkoper stelde dat de kandidaat-notaris hem verkeerd had begrepen. Hij had namelijk tijdens het bewuste telefoongesprek met de kandidaat-notaris niet ingestemd met de verlenging.

De rechter moest oordelen of de koper zich mocht beroepen op “gerechtvaardigd vertrouwen dat de kandidaat-notaris als gevolmachtigde van de verkoper” optrad toen de brief geschreven werd. Soms mag je als koper namelijk doen alsof de uitspraken van een derde (makelaar, advocaat of andere adviseur) door de verkoper zijn gedaan.

De rechter verwees naar een uitspraak van de Hoge Raad van 2 december 2011 en concludeerde dat alleen de brief van het notariskantoor niet voldoende was voor de koper om er van uit te mogen gaan dat de verkoper met de verlenging van één week had ingestemd.

Koopt u dus een huis met financieringsclausule let dan op als de termijn verlengd moet worden. Zorg dat u niet alleen van de notaris bericht krijgt dat de verkoper instemt, maar laat het ook zwart op wit bevestigen door de verkoper en diens makelaar.

Mr Ernst Loendersloot
kandidaat notaris te Maastricht

Meer weten ? Kijk op www.ntrs.nl of bel 043-3509950

=======================

Deze column verscheen eerder in de Thuiscourant van 30juni 2012.

Moet de periodieke schenking aan een goed doel bij de notaris worden vastgelegd ?

Eerder heb ik op dese site geschreven over periodieke schenkingen aan goede doelen en belastingvoordeel. Die volgen uit de zogeheten Geefwet.

In één van die berichten schreef ik over een onderzoek naar de vraag of aftrekbare periodieke schenkingen aan goede doelen niet buiten de notaris om gedaan kunnen worden.

Nu is bekend geworden dat de overheid misschien toch wil blijven vasthouden aan de eis van een notariële akte. Maar het onderzoek is nog niet afgerond.

Meer weten over deze nieuwe ontwikkeling ?
Kijk op de site van de KNB over de periodieke schenking aan goede doelen.

Is het energielabel verplicht bij koop van een huis ?

Op dit moment (28-06-2012) is het antwoord: JA, MAAR ….

Het is verplicht om een energielabel te hebben, maar er is geen sanctie opgenomen als de levering bij de notaris plaatsvindt zonder energielabel. Er worden dus veel woning verkocht zonder energie prestatie certificaat.

De overheid wil daar wel een sanctie opzetten, maar de wetgever is het daar (nog) niet mee eens. De sanctie zou namelijk zijn dat de notaris moet weigeren de akte van levering te tekenen als er geen energielabel is.

Dus er is nog niets veranderd. Meer weten ?
Kijk op de site van de KNB over het energielabel.

Ga niet af op een mondelinge toezegging van een verkoper !

 

 

 

 

Wat kun je doen als de verkoper verlenging van de financierings-clausule toezegt en dat later intrekt ?

Dat is eigenlijk waar het om ging in de situatie die ik heb beschreven voor De Scherpe Pen (site voor kritische makelaars).

Wilt u het antwoord op de vraag weten, klik dan hier.

Eerder heb ik ook geschreven over foutieve inlichtingen door een notaris klerk aan een makelaar. Dat bericht kun u ook nog lezen.
Klik daarvoor hier.

Raak je partnerpensioen niet kwijt !

De Telegraaf

 

 

 

Ik heb over het partnerpensioen bij samenwoners al geschreven voor de Thuiscourant.

Nu is een tekstueel aangepaste versie ook bij de Telegraaf geplaatst.

Die versie kun je ook lezen door hier te klikken als je interesse hebt in partnerpensioen voor de langstlevende als je samenwoont.

EK Voetbal

Het EK-voetbal in Polen en de Oekraine is al een flink eind op weg. Nederland is uitgeschakeld en veel Oranje-fans zijn al weer terug uit de Oekraine.

Graag zou ik de stichting Desna onder de aandacht willen brengen. Zij heeft o.a. tot doel de culturele contacten met de Oekraine te bevorderen (zie www.stichtingdesna.org).

Dat gebeurt ondermeer door het delen van muziek en muzikanten uit dit land.

Eén van hen, Wladimir Kurylenko, heeft ook gezorgd dat er muziek gecomponeerd is voor harp, viool en bayan.
Het resultaat is te beluisteren op Youtube.

In Amerika is de van origine Maastrichtste harpiste Astrid Walschot nu bezig om de vier stukken in te studeren.

De connectie met deze site is redelijk simpel. Ik heb de stichting geadviseerd over de zogeheten periodieke schenkingen aan goede doelen. En daarover heb ik eerder hier geschreven.

20120624-111438.jpg

Harpiste Astrid Walschot

Grenzen aan algemeen nut beogende instellingen.

Leon A. Handjes
Mr. Leon A. Handjes

 

 

De heer Mr. Leon Handjes heeft mij recent opmerkzaam gemaakt op zijn scriptie met de titel:
Grenzen aan algemeen nut beogende instellingen

Het gaat over Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) en specifieker de commerciële activiteiten.

De heer Handjes schreef mij:
dat in Nederland op dit moment ongeveer 55.000 instellingen bij de Belastingdienst geregistreerd zijn als ANBI en er jaarlijks voor ongeveer 4,5 miljard euro wordt gegeven aan het goede doel.

Bovendien wordt er steeds meer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om fiscaal vriendelijk periodiek te schenken ‘met de warme hand’, veelal middels een akte van schenking bij de notaris.

Wilt u hier meer over weten, vraag dan de komende uitgaaf van de ANBI Wijzer aan.
Op www.anbiwijzer.nl kunt u lezen hoe u dat kunt doen.

Mocht u alleen de scriptie van de heer Handjes willen ontvangen, stuur dan een mail naar mij: contact.ntrs@gmail.com.

 

Discriminatie door de notaris ?

 

 

 

 

Op 12 juni jl. is de Eerste Kamer akkoord gegaan met afschaffing van de eis dat een notaris de Nederlandse nationaliteit moet hebben.

Deze eis stond namelijk in de Wet op het Notarisambt. Volgens velen was dit in strijd met Europese regelgeving.

Volgens mij moet er echter nog een bepaling in de Wet op het Notarisambt worden aangepast vanwege discriminatie. Het gaat dan om artikel 39 lid 3, waarin staat dat de getuige bij een akte, zoals een testament, in Nederland “woonplaats moet hebben”.

Er wordt dus niet gekeken naar de nationaliteit van de getuige, maar wel naar waar deze woont.

In de praktijk is de getuige bijna altijd een medewerker van de notaris. Maar door deze regeling in de wet kan het zijn dat iemand die solliciteert voor een baan bij een notaris, niet aangenomen wordt als hij of zij in bijvoorbeeld België of Duitsland woont. Deze sollicitant is namelijk minder goed inzetbaar door de notaris.

Dit zou dus wel eens kunnen betekenen dat er strijd is met het vrij verkeer van personen, goederen en diensten zoals de Europese Unie die wenst.

Mijn bedenkingen hierover heb ik al doorgegeven aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en mij is verteld dat dit meegenomen wordt in een volgend overleg op het Ministerie van Justitie.

Een eerder bericht over het nationaliteits-vereiste van notarissen kunt u hier nalezen.

10 zaken om te regelen bij de geboorte van je kind.

10 Zaken om te regelen bij geboorte van een kind

 

 

 

 

 

 

Hans-Willem Heetebrij, ook kandidaat notaris, heeft op zijn blog een niet-uitputtende lijst geplaatst van zaken die je moet regelen als je kind is geboren.

Klik op de lijst als je dit bericht wilt lezen.

Als aanvulling zou ik willen meegeven dat ik dacht een keer gelezen te hebben dat je je kind vrij snel moet aanmelden voor een (eigen) ziektekosten-polis. Anders zijn kosten die te maken hebben met je zoon of dochter als het direct na de geboorte in het ziekenhuis komt te liggen, lastig direct door het ziekenhuis te declareren bij je zorgverzekeraar. Zeker weet ik het echter niet.

Tot welke leeftijd mag belastingvrij geschonken worden ? 35 of zelfs 45 jaar ?

 

 

 

 

 

Zoals u vast weet is het mogelijk om belastingvrij geld te schenken aan je kinderen. Tot hun 35e verjaardag kan eenmalig een fors bedrag geschonken worden. Dat bedrag wordt zelfs nog verhoogd als het geld gebruikt wordt om de eigen woning te kopen, de zogeheten Jubelvrijstelling.

Ineens lees ik dat onlangs de Staatssecretaris van Financiën te kennen heeft gegeven dat er wat hem betreft te praten valt over een verhoging van deze leeftijd tot maar liefst 45 jaar !

Als ik het goed begrijp, wil de staatssecretaris wel dat het geld gebruikt wordt voor de aankoop van de eigen woning. Waardoor de hypotheekschuld en de bijbehorende hypotheekrente-aftrek lager wordt.

Als u meer wilt weten, zoek dan binnen het PDF document op: eenmalige vrijstelling.