Verlaagd btw-tarief podiumkunsten vanaf 25 mei toepasbaar.

 

 

 

 

 

Per 1 juli 2012 wordt goedgekeurd dat voor podiumkunsten en kunstvoorwerpen het verlaagde btw-tarief geldt, zo meldt de Belastingdienst. Dit vooruitlopend op de wetgeving.

Zo begint een bericht op Taxence.

Als u dit interessant vindt, kunt u de rest van het bericht hier nalezen.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht Foto: Harry Heuts

Snelle actie na overlijden kan ellende voorkomen.

 

 

 

 

Onder deze kop is in de METRO een artikel geplaatst over het aanvaarden van een erfenis en de aansprakelijkheid als je dat verkeerd aanpakt.

Ik heb over beneficiair aanvaarden van een erfenis al meer dan eens geschreven, waaronder nog heel recent.

Het artikel van José Schellekens in de METRO kunt u hier nalezen.

Metro 23-05-2012 inzake aanvaarding erfenis

 

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht Foto: Harry Heuts

 

Geen beperking van aftrek hypotheekrente bij mantelzorg

 

 

 

Een kind kan bij wijze van mantelzorg zijn of haar ouder in huis nemen. Ook al heeft de ouder een eventuele eigenwoningreserve die is ontstaan door de verkoop van zijn huis, dit heeft geen invloed op de hypotheekrenteaftrek bij het kind.

Zo begint een artikel van Ginirayna Poulina.

Als het interessant is voor jou, stel ik voor dat je de rest van het artikel leest op de site waar het helemaal staat.

Ernst Loendersloot, Kandidaat notaris te Maastricht

Notarissen moeten af van toetsenbordvrees

 

 

 

 

Onder die titel is een tijdje geleden een artikel verschenen in het Notariaat Magazine. Onderwerp was een cursus Social Media voor notarissen.

Het is een leuk stuk en u kunt het nalezen.

 

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht Foto: Harry Heuts

Wil de bank nog wel erfpacht van een woning financieren?

Foto van Hans-Willem Heetebrij

 

Op de vraag:
Wil de bank nog wel erfpacht van een woning financieren ?
heeft Hans-Willem Heetebrij een antwoord geschreven.

Dit soort constructies komen minder vaak voor in mijn werkgebied, dus verwijs ik je voor het antwoord graag door naar Hans-Willem.

Verlaging overdrachtsbelasting woning naar 2% is definitief !

“Verlaging overdrachtsbelasting woning naar 2% is definitief !”

aldus Hans-Willem Heetebrij in een bericht op zijn site over overdrachtsbelasting.

Makelaars: pas op met overbruggingshypotheken van de koper.

overbruggingshypotheek

 

Op De Scherpe Pen, een site voor kritische makelaars, heb ik een bericht geplaatst over de problemen die kunnen ontstaan als de koper een overbruggingslening nodig heeft.

Althans: als de nieuwe bank van de koper het geld voor de aankoop alleen wil lenen als de hypotheekakte zowel de nieuwe als de oude woning in onderpand wil hebben.

Als je dit een interessant onderwerp vindt, kijk dan op de site.

Misbruik door banken bij hypotheken dankzij tuchtrechterlijke uitspraak ?

De Telegraaf

 

 

 

 

Voor de Telegraaf heb ik een column geschreven waarin ik de mogelijkheid beschrijf dat banken misbruik gaan maken van een uitspraak van de notariële tuchtrechter.

De Consumentenbond heeft al gewaarschuwd dat banken de rente te hoog houden bij hypotheken. Mijn column geeft aan dat een (ongewenst ?) neveneffect van een uitspraak kan zijn dat je niet meer van de bank afkomt tenzij je boeterente betaald.

Ik hoop dat ik het mis heb, maar ben benieuwd naar de reacties.

U kunt de column hier nalezen.

 

Ernst Loendersloot, Kandidaat notaris te Maastricht

 

Korte berichten voor ANBI’s

In de ANBI WIJZER heb ik ook een paar korte berichten opgenomen.

Wilt u op de hoogte blijven, neem dan een abonnement op het tijdschrift. Erkende Goede Doelen (ook wel ANBI’s genaamd) krijgen korting op de abonnementsprijs.

Omdat recent het eerste exemplaar is gepresenteerd, wil ik u de mogelijkheid bieden om kennis te nemen van een paar van die korte berichten. Die staan hieronder.

Overigens heb ik geen enkel financieel belang bij het tijdschrift. Mijn enthousiasme ervoor heeft te maken met het onderwerp. Dus daarom wil ik graag dat het een succes wordt en roep ik u op om abonnee te worden.

Een paar korte berichten staan hieronder:

NIEUWE REGELGEVING GEEFWET
(door Mr. E. Loendersloot)

Op 20 maart 2012 heeft de staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer een brief aangeboden met de ontwerp Uitvoeringsregeling Geefwet. De volgende punten zijn in ieder geval interessant:

A.
De notaris moet de akte blijven opstellen voor de periodieke schenkingen


De Tweede Kamer had bij de behandeling van de Geefwet voorgesteld om de verplichte tussenkomst van de notaris voor een periodieke schenking af te schaffen. De staatssecretaris van Financiën heeft toen aangekondigd deze suggestie te zullen bekijken.

Nu schrijft de heer Weekers dat hij hoopt in het Belastingplan 2013 hiervoor een regeling te kunnen presenteren.

Totdat die regeling is ingevoerd zal de schenkingsakte bij de notaris moeten worden getekend.

B.
Statutenwijziging noodzakelijk voordat een ANBI wordt ontbonden


Kort samengevat is dit waar het omgaat in artikel 1a lid 1 letter h van de Uitvoeringsregeling Algemene Wet Rijksbelastingen.

In de statuten van een ANBI moet een regeling worden opgenomen dat het na opheffing resterende liquidatiesaldo ten goede moet komen aan een ANBI met hetzelfde doel. Dit omdat in de Geefwet is bepaald dat schenkingen aan een zogeheten Cultuur ANBI met 25% verhoogd mogen worden (de Multiplier). Zou een Culturele ANBI zichzelf opheffen en het saldo overgeboekt worden naar een “gewone” ANBI dan zou een probleem ontstaan met de Multiplier.
Door te bepalen dat uit de statuten van de ANBI moet blijken dat het batig saldo aan een ANBI met hetzelfde (culturele) doel moet worden overgemaakt, worden problemen voorkomen.

Het huidige kabinet heeft vermindering van de druk van regelgeving hoog in het vaandel staan en daarom is voorgesteld dat ANBI’s hun statuten op dit punt pas hoeven aan te passen als ze toch al naar de notaris gaan om de statuten om een andere reden aan te passen. Volgens het voorstel is direct aktie ondernemen dus niet nodig. Maar agendeer wel dat het op enig moment moet gebeuren.

Het voorstel van de staatssecretaris kan in het wetgevingsproces nog gewijzigd worden.


Na overleg met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) kunnen we de volgende reactie plaatsen over punt A.:

 Kosten
De KNB heeft met zorg kennis genomen van dit voorstel. De beroepsorganisatie ondersteunt de gedachte dat notariskosten niet in de weg mogen staan aan en niet onnodig ten koste mogen gaan van periodieke giften door particulieren aan goede doelen. Maar de notariële kosten van het opmaken van een periodieke giften-akte vormen in de praktijk geen probleem. De kosten zijn in het algemeen laag en vaak doet de notaris het voor niets. 

Rechtszekerheid
Het notariaat verricht bij het opmaken van periodieke giften-akten werkzaamheden die voor het rechtsverkeer heel belangrijk zijn. Het betreft vooral het onafhankelijk en onpartijdig voorlichten van de schenker over de gevolgen van het vastleggen van de periodieke giften en het controleren van de wil van de schenker. Daarnaast is het nodig om toestemming van de echtgenoot te hebben bij het doen van bepaalde giften. De notaris controleert of de vereiste toestemming is gegeven, zodat het goede doel niet hoeft te vrezen voor het onderuit gaan van de schenking. Wanneer de eis van een notariële akte bij periodieke giften wordt geschrapt, komt dit allemaal te vervallen. Dan is er geen onafhankelijke en onpartijdige voorlichting meer en ontbreekt de controle van – voor de rechtszekerheid – essentiële punten. Ook zet het de deur open voor misbruik van goedwillende schenkers. Volgens de KNB moet de notariële tussenkomst daarom behouden blijven.

Nieuw tijdschrift voor de ANBI branche

Recent is van de drukpersen de eerste uitgaaf van het tijdschrift ANBI WIJZER gerold. Dit tijdschrift richt zich op de zogeheten Goede Doelen in Nederland.

Ik heb daarin een column geschreven over een schenking aan het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (NMF) voor de (geplande) aankoop van een viool.

Als u niet alleen deze column wilt lezen, maar ook wil weten hoe bijvoorbeeld een maatregel op het terrein van de BTW nadelig uitpakt voor samenwerkende ANBI’s, neem dan een abonnement op het tijdschrift.

Ook is nabestelling van de eerste uitgaaf met mijn column nog mogelijk.

De column zelf wil ik u niet onthouden, dus die treft u hieronder aan.

William Stapp als docent

 In de ANBI Wijzer wordt aandacht besteed aan allerhande zaken die goede doelen raken. Mij is door de hoofdredacteur gevraagd om daarbij licht te werpen op de notariële aspecten. En ik zal dat graag doen.

In deze column sta ik stil bij een donatie aan het Nationaal Muziek Instrumentenfonds (NMF) en waarom de door dit fonds voorgestelde handelwijze niet aan te raden is voor dit fonds.

Voor een goed begrip schets ik eerst de situatie. Een cliënte van mij wil graag goed doen en heeft een budget van € 10.000,-. Maar zij wil wel zoveel mogelijk “bang for my bucks”. Als Amerikaanse die in Nederland woont en werkt gebruikt zij geregeld uitdrukking uit haar vaderland.

Zij wil een jonge vioolbouwer, de heer William Stapp, in staat stellen een zeer goede viool te bouwen. En vervolgens wil zij deze viool ter beschikking stellen aan een muzikant die niet in staat is zelf zo’n duur instrument te kopen. Vandaar dat het Nationaal Muziek Instrumentenfonds in beeld kwam. Het fonds is een ANBI en fungeert als eigenaar van muziekinstrumenten die zij uitleent aan (jonge) musici. Naar ik begreep heeft onder meer de wereldberoemde violiste Janine Janssen een viool bespeelt van het fonds.

Om zo optimaal mogelijk de fiscale regelgeving te benutten, is toen het volgende voorgesteld. In een akte, op te stellen door de huisnotaris van het MNF, wordt vastgelegd dat mijn cliënte ieder jaar € 2.500,- zal schenken aan NMF. Daardoor krijgt mijn cliënte de mogelijkheid om deze schenking zonder beperkingen af te trekken van haar belastbaar inkomen. Sterker nog door een tijdelijke maatregel mag zij in de jaren 2012 tot en met 2016 in haar aangifte deze schenking verhogen tot 125%. Doordat zij 40% inkomstenbelasting betaalt schenkt zij netto zelfs iets minder dan € 10.000,-. Dit wordt ook de Multiplier genoemd waarover een andere keer meer.

Tot zover niets nieuws voor u. Maar de viool-bouwer moet wel in één keer betaald worden en dus is er direct € 10.000,- nodig. Mijn cliënte wilde dit bedrag daarom als een lening verstrekken aan het MNF, waarop het MNF dan ieder jaar € 2.000,- zou aflossen. Gevolgd door overboeking van€ 2.500,-door mijn cliënte op grond van de notariële akte van periodieke schenking. Ook dit soort kasrondjes is niet echt nieuw en is misschien niet eens nodig.

Maar het MNF stelde voor om iets extra’s op te nemen in de akte. Want als mijn cliënte zou overlijden binnen de termijn van vijf jaar, dan zou er nog een restant schuld zijn van het MNF aan haar, maar haar plicht tot periodieke betaling van € 2.500,- zou wel vervallen zijn. De oplossing zou volgens het MNF zijn dat, op kosten van MNF, cliënte bij mij een testament op zou stellen waarin opgenomen een legaat aan het MNF ter grootte van de restant schuld. “Problem solved” zoals mijn cliënte zei.

Ik was het daar niet mee eens. Een testament kan namelijk eenvoudig herroepen worden. En als mijn cliënte dat zou doen, zou het MNF daar pas achterkomen op het moment dat zij overlijdt en haar erfgenamen het MNF aanspreken op afbetaling van de restant schuld.

Daarom heb ik twee oplossingen voorgesteld. De eerste kan ik niet verzorgen want dan moet door  het MNF op het leven van mijn cliënte een (in vijf jaar tijd qua uit te betalen bedrag) dalende overlijdensrisico-verzekering (OVR) worden afgesloten. Maar dan zou zij medisch gekeurd moeten worden omdat zij al een hoge OVR heeft in verband met de hypothecaire lening op haar eigen huis.

De andere oplossing is dat de periodieke schenking niet (via een machtiging) wordt vastgelegd door de notaris van het NMF, maar door mij. In mijn akte neem ik dan ook de regeling op dat als mijn cliënte voortijdig zou overlijden, de restant schuld wordt kwijtgescholden aan het NMF. Voor deze regeling zal mijn cliënte zelf moeten tekenen, omdat het formeel een “regeling is terzake des doods”.

Volgens artikel 42  van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek moet zo’n regeling worden vastgelegd in een notariële akte die door mijn cliënte in eigen persoon getekend moet worden bij de notaris. En dat wil zij niet doen bij een haar onbekende notaris die normaal de schenkingsakten voor het NMF opmaakt.

Dus volgens mij is nu pas het probleem echt “solved”.