De Trompetter

Bericht in de Trompetter over Vaknotaris.

DE TROMPETTER/DE MAASPOST

 

Woensdag 18 augustus 2010

Pagina 13

 

Nieuwe bedrijven in de regio

Onder de naam Vaknotaris is kandidaat notaris mr. Ernst’ Loendersloot eind juni een nieuw initiatief gestart. Met een landelijke dekking, maar met basis in Maastricht geeft hij notarieel advies. De bedoeling is dat mensen een goed en hoog-waardig advies krijgen van de notaris (zonder bijkomende en verborgen kosten), maar dat de kosten in de hand worden gehouden doordat de klant op aanbiedingen van bedrijven kan ingaan. Het tipgeld dat deze bedrijven willen betalen voor deze klanten, komt immers terecht bij de klant zelf. Daarbij staat keuzevrij­heid voorop en de klant wordt niet gebombardeerd met mails, telefoontjes et cetera.
Info op www.vaknotaris.nl

Column 23. Doorverkoop binnen 12 maanden

Vorige maand schreef ik over de doorverkoop van een woning binnen zes maanden. Aanleiding was het voorstel om deze termijn tijdelijk te verlengen naar twaalf maanden. Ook heb ik daarbij aandacht besteed aan de onderlinge afspraken die koper en verkoper hierover moeten maken.

Nu is iets duidelijker geworden hoe de nieuwe periode wordt berekend en heeft de Belastingdienst in mijn ogen weer wat teruggenomen van het voordeel van de langere termijn.

Om te beginnen geldt de verruiming van zes naar twaalf maanden alleen als er een woning wordt overgedragen. Wordt bijvoorbeeld een weiland zeven maanden na de eerste levering doorverkocht, dan moet er weer overdrachtsbelasting betaald worden omdat de ‘gewone’ termijn van zes maanden van toepassing is.

Ook is duidelijk geworden dat de oprekking van de termijn alleen van toepassing is als de eerste levering in 2011 heeft plaatsgevonden. Wordt de woning bijvoorbeeld op 31 december van dit jaar overgedragen, dan geldt toch de termijn van zes maanden.

Wat vervelender voor de koper is, is de afschaffing van een goedkeuring. Hierdoor moet de koper toch overdrachtsbelasting betalen, zelfs als een pand voor dezelfde koopprijs wordt doorverkocht binnen zes maanden. Om dit te verduidelijken, gebruik ik mijn oude voorbeeld weer:

Als de heer Janssen een huis koopt voor 200.000 euro, dan betaalt hij 6% overdrachtsbelasting. De schatkist ontvangt dus 12.000 euro. Als de heer Janssen dit huis binnen de termijn doorverkoopt aan mevrouw Pietersen voor 200.000 euro, dan is de vrijstelling van toepassing over een bedrag van 200.000 euro.

De heer Janssen en mevrouw Pietersen hebben echter afgesproken dat zij aan hem zal vergoeden een bedrag van 12.000 euro. Dus mevrouw Pietersen betaalt 212.000 euro. Omdat de goedkeuring is ingetrokken, moet mevrouw Pietersen nu ook nog 6% overdrachtsbelasting betalen aan de fiscus en wel over de 12.000 euro die zij aan de heer Janssen vergoedt.

De totale rekening voor mevrouw Pietersen komt dan ineens 720 euro hoger uit. Zij betaalt namelijk 200.000 euro aan de heer Janssen. Zij vergoedt hem ook nog 12.000 euro die hij al aan de Belastingdienst heeft betaald aan overdrachtsbelasting. Als laatste moet zij aan de fiscus ook nog 6% overdrachtsbelasting betalen over die 12.000 euro (oftewel 720 euro).

Zoals het er nu naar uitziet blijft deze regel bestaan, ook als de verlengde termijn van twaalf maanden bij doorverkoop weer terug is gebracht naar zes maanden. Enig lichtpuntje is dat dit pas vanaf 1 juli 2011 gaat gelden.

Update 28-10-2010:
De regering heeft bevestigd dat er geen reden is om het startmoment te vervroegen. Dus bij aankoop van een woning op 31 december 2010 geldt de gewone termijn van 6 maanden, terwijl bij aankoop op 2 januari 2011 van dezelfde woning ineens 12 maanden geldt.

Eerder verschenen op:
http://www.telegraaf.nl/overgeld/experts/ernstloendersloot/7980026/__Doorverkoop_woning_en_fiscus__.html?p=15,1

Column 22. Levenstestament 1

Op 24 september jl. heeft De Telegraaf geschreven over het Levenstestament (voor het artikel, klik hier). Graag ga ik in op het verzoek van de redactie om hierover meer te vertellen.

Zelf vind ik de term Levenstestament verwarrend omdat een testament alleen kracht krijgt na het overlijden. Bij het Levenstestament is het echter de bedoeling dat het tijdens het leven van kracht wordt. Maar ik weet ook geen betere naam, dus als u suggesties heeft, hoor ik dat graag.

De basisgedachte van het Levenstestament is dat er een oplossing moet zijn als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen, vooral als je zwaar ziek bent of in coma ligt of verstandelijk de weg bent kwijt geraakt.

Volgens de wet kan niemand namens jou zaken regelen, tenzij de rechter een bewindvoerder of curator heeft benoemd. Deze procedure kost echter tijd (en ook geld), maar vooral belangrijk is dat de bewindvoerder/curator niet weet wat jouw wensen zijn. Hij of zij zal dus naar beste vermogen zaken regelen, maar of dat zo gaat als jij wil, is dan maar de vraag. Bovendien weet je niet zeker wie door de rechter benoemd wordt en kan de rechter bepaalde handelingen verbieden.

De oplossing die in het Levenstestament wordt gevonden, is dat je nu al zelf vastlegt wie jouw zaken gaat regelen en jouw belangen gaat behartigen. Ook leg je zelf de spelregels vast zoals jij wilt dat deze persoon alles afwikkelt.

In volgende columns zal ik meer concrete voorbeelden geven, maar voor nu alvast het volgende:

Stel je komt door een ongeval in een coma terecht. Dan zullen beslissingen genomen moeten worden over de medische behandeling. Heb je niets geregeld, dan is het de vraag met wie de artsen gaan overleggen. Als je samenwoont of er verschil van inzicht ontstaat tussen je kinderen en je echtgenoot/-note, kan dat heel vervelend zijn. Zeker als je wel of juist niet alle mogelijke medische handelingen wilt laten uitvoeren.

In het Levenstestament kun je aangeven wie dan het aanspreekpunt is voor de artsen en beslissingen mag nemen. Daardoor zorg je voor duidelijkheid voor iedereen. Wel is het goed om met de door jou gekozen persoon van tevoren te overleggen wat je (medische) wensen zijn.

Eerder verschenen op:
http://www.telegraaf.nl/overgeld/experts/ernstloendersloot/article7876498.ece

Column 04: Wat houdt een samenlevingscontract in?

09.09

In een samenlevingscontract leg je bij de notaris officieel de afspraken vast die je met je partner hebt gemaakt. Kandidaat-notaris Ernst Loendersloot geeft je nuttige tips.

Ernst Loendersloot: In een samenlevingscontract staan bijvoorbeeld afspraken over de kosten van het huishouden en wie deze betaalt. Maar ook van wie de spullen zijn die jullie in huis hebben. Daarnaast kun je vastleggen hoe alles verdeeld moet worden in het geval dat jullie uit elkaar gaan.

Ook kun je er in opnemen of jij wanneer jullie uit elkaar zouden gaan nog een tijd in jullie huis mag blijven wonen en wie de hypotheek of huur dan betaalt.

Voordelen samenlevingscontract

  • Woon je minder dan 5 jaar samen en heb je geen samenlevingscontract dan betaal je maximaal 40% erfbelasting als je partner overlijdt. Met samenlevingscontract is dat maximaal 20% en tot zo’n € 500.000,- zelfs niets.
  • Een samenlevingscontract is samen met een testament nodig om van de zogeheten langstlevende regeling gebruik te maken. Dit is nodig als jij of je partner komt te overlijden en je wilt dat je kind de langstlevende niet uit het huis kan zetten of op een andere wijze het kindsdeel kan opeisen.
  • Bij veel pensioenfondsen krijgt de langstlevende partner geen pensioen als er geen samenlevingscontract is. Dus als je partner overlijdt raak je zijn of haar inkomen kwijt en krijg je niet het “weduwe”-pensioen. Informeer bij je pensioenfonds wat hun voorwaarden precies zijn.

Tips

  • Heeft één van jullie meer betaald voor jullie huis of de inboedel, leg dit dan goed vast. Anders krijg je dat geld niet terug als jullie uit elkaar gaan, terwijl je partner wel de helft van het huis en de inboedel krijgt. Denk er dan ook aan dat door de inflatie het geld dat je straks terug krijgt, minder waard is geworden. Dus misschien moet je ook afspraken maken over een (rente-)vergoeding.
  • Als jij minder gaat werken omdat je voor de kinderen en het huishouden gaat zorgen, dan krijg jij van je partner niet altijd alimentatie als jullie uit elkaar mochten gaan. Maar ook hierover kun je nu al afspraken vastleggen.

In een samenlevingscontract leg je bij de notaris officieel de afspraken vast die je met je partner hebt gemaakt. Kandidaat-notaris Ernst Loendersloot geeft je nuttige tips.

Eerder verschenen op:

Column 21. Geen economische eigendomsoverdracht bij samenwoners

Economische eigendomsoverdracht?

AMSTERDAM –  Op 10 augustus jongstleden heeft de Belastingdienst een brief gestuurd aan notaris Mr. G.B. Smeenk. Omdat deze brief van belang is voor alle notarissen en consumenten heeft hij deze doorgestuurd waardoor ik u hierover kan schrijven.
De brief gaat eigenlijk over een economische eigendomsoverdracht. Als iemand een woning op naam krijgt, dan moet er 6% overdrachtsbelasting betaald worden. Vroeger werd dit voorkomen door wel afspraken te maken tussen koper en verkoper, maar het huis niet op naam van de koper te zetten. Deze mocht echter handelen met de woning alsof hij of zij eigenaar was. Het economisch belang lag dus bij de koper en niet meer bij de verkoper. De belastingdienst heeft deze sluipweg afgesneden door in de wet op te nemen dat een economische overdracht gewoon belast is met 6% overdrachtsbelasting.

De definitie van zo’n economische overdracht is te vinden in artikel 2 van de Wet belastingen van rechtsverkeer (WBRV), maar kort gezegd komt het er op neer dat het risico van waardestijging of –daling van de woning niet meer (alleen) de juridische eigenaar maar (voornamelijk) de koper treft.

Er zijn echter mensen die gaan samenwonen in een woning die al eigendom is van één van hen. Vaak gaan ze de kosten van het huis, zoals rente en aflossingen van de hypotheek, samen betalen. Maar de waardestijging van het huis komt dan alleen de eigenaar ten goede. Vaak wordt afgesproken dat de andere partner, die geen eigenaar is, toch meedeelt in de waardestijging vanaf het moment dat er meebetaald wordt.

In de brief van de belastingdienst wordt aangegeven dat dit soort afspraken, waarbij de samenwoners afspreken dat waardestijging en ook –daling voor beider rekening komt, niet belast worden. De fiscus is van mening dat het vastleggen van deze afspraken geen economische eigendomsoverdracht is. Dit standpunt geldt ook voor mensen die gaan trouwen en dit soort afspraken vastleggen in hun huwelijksvoorwaarden.

Dit betekent dat de afspraken die mensen willen maken over de verdeling van de waarde van het huis van één van hen, waar ze samen in wonen, vastgelegd kunnen worden, zonder dat er 6% aan overdrachtsbelasting betaald moet worden.

Eerder verschenen op:
http://www.telegraaf.nl/overgeld/experts/ernstloendersloot/article7742057.ece

Column 03: Wat doet een executeur ?

10.09

Een executeur is iemand die jij aanwijst om je erfenis af te wikkelen na je overlijden. Vooral voor jonge ouders is het aanstellen van een executeur praktisch, volgens kandidaat-notaris Ernst Loendersloot.

Ernst Loendersloot: De executeur handelt namens de (minderjarige) kinderen. Achteraf controleert de rechter wat de executeur heeft gedaan.

Je mag iedereen aanwijzen als executeur maar kies natuurlijk iemand die goed met geld en administratieve zaken kan omgaan. Het is handig om ook een reserve-executeur aan te wijzen, voor het geval dat hij of zij bijvoorbeeld al is overleden als jij komt te overlijden.

Vaak wordt de langst levende van de ouders als eerste aangewezen als executeur. Als je dat zo vastlegt, zou je partner dus executeur zijn op het moment dat jij komt te overlijden. Veel mensen wijzen hun broer, zus of één van de grootouders als reserve-executeur aan.

Testament

Wie je kiest als executeur, leg je vast in je testament. Het is wel zo netjes om de aan te wijzen executeur eerst te vragen of hij of zij dit wel op zich willen nemen. Dit is niet verplicht.

Een executeur is iemand die jij aanwijst om je erfenis af te wikkelen na je overlijden. Vooral voor jonge ouders is het aanstellen van een executeur praktisch, volgens kandidaat-notaris Ernst Loendersloot.

Eerder verschenen op:

Column 20. Geen overdrachtsbelasting bij doorverkoop binnen 12 maanden

Op 30 augustus jl. heeft het Ministerie van Financiën plannen bekend gemaakt om de woningmarkt te stimuleren (Inzage, klik hier )

Eén van de maatregelen is dat bij doorverkoop van een woning geen overdrachtsbelasting betaald hoeft te worden. Nu is deze vrijstelling alleen van toepassing als de woning binnen 6 maanden wordt doorverkocht, maar in 2011 wordt dat binnen 12 maanden. Ik kom echter over deze vrijstelling misverstanden tegen.

Allereerst is het zo dat de vrijstelling alleen geldt voor het bedrag waarvoor de woning eerst is aangekocht en waarover ook belasting is betaald.

Als de heer Janssen een huis koopt voor € 200.000 dan betaalt hij 6% overdrachtsbelasting. De schatkist ontvangt dus € 12.000. Als de heer Janssen dit huis binnen de termijn doorverkoopt aan mevrouw Pietersen voor € 210.000 dan is de vrijstelling alleen van toepassing over een bedrag van € 200.000.

Mevrouw Pietersen moet dus over de verkoopprijs boven dit bedrag toch gewoon 6% belasting afdragen. De schatkist ontvangt van haar 6% van € 10.000, oftewel € 600.

Het tweede misverstand is, dat de heer Janssen de door hem betaalde overdrachtsbelasting ad € 12.000 terugkrijgt van de belastingdienst. Dat is niet het geval. De fiscus heeft en houdt recht op de door hem betaalde € 12.000.

Het is begrijpelijk dat de heer Janssen dat bedrag terug wil krijgen, maar dan moet hij duidelijke afspraken hierover maken met mevrouw Pietersen. Zij is namelijk degene die volgens de wet het voordeel krijgt omdat zij niet meer dan € 600,- aan overdrachtsbelasting hoeft te betalen. De heer Janssen en mevrouw Pietersen moeten dan afspreken dat zij haar voordeel van € 12.000 aan de heer Janssen zal terugbetalen via de notaris.

Een goede makelaar weet dit en zal dit ook opnemen in de koopovereenkomst. Als dat niet wordt gedaan, dan zal de notaris niets anders kunnen doen dan voor mevrouw Pietersen de nota op te maken waarbij zij € 210.000 als koopsom moet betalen en € 600 aan overdrachtsbelasting. De heer Janssen krijgt dan de afrekening waarop staat dat hij van haar € 210.000 ontvangt.

Eerder verschenen op:
http://www.telegraaf.nl/overgeld/experts/ernstloendersloot/article7669480.ece

Column 02: Wat betekent bewind?

09.09

Kandidaat-notaris Ernst Loendersloot: Bewind is het beheren van de erfenis van je kind na jouw overlijden. Heb je niets vastgelegd dan zal de voogd het geld beheren tot je kind meerderjarig is.

Stel je een bewindvoerder aan, dan zal deze de erfenis nog langer kunnen beheren, bijvoorbeeld tot je kind 23 jaar is geworden. Dit kun je in je testament vastleggen. Hiermee kun je voorkomen dat je kind jouw erfenis te snel opmaakt.

Bewindvoerder aanwijzen

Iedereen kan in principe bewindvoerder zijn, het beheren van een erfenis is geen dagtaak. Het is natuurlijk wel belangrijk dat een bewindvoerder voldoende kennis heeft om met geld om te gaan. Het is daarnaast verstandig om ook een reserve-bewindvoerder aan te wijzen.

Wat regelmatig gebeurt is dat de bewindvoerder wordt gekozen uit de familie van de moeder van het kind en de voogd uit die van de vader (of andersom). Dan is het direct informeel geregeld dat als jij en je partner allebei plotseling overlijden, beide families contact blijven houden met elkaar en met jullie kind.

Een bewindvoerder benoem je in een testament dat je door een notaris laat opstellen.

Kandidaat-notaris Ernst Loendersloot: Bewind is het beheren van de erfenis van je kind na jouw overlijden. Heb je niets vastgelegd dan zal de voogd het geld beheren tot je kind meerderjarig is.

Column 19. Schenking op papier

Volgens mij wil niemand te veel belasting betalen. De erfbelasting die bij overlijden moet worden afgerekend is al helemaal niet populair. Daarom wordt via Estate Planning door veel mensen geprobeerd om zo min mogelijk erfbelasting te betalen.

Een instrument dat gebruikt wordt bij Estate Planning is de zogeheten Schenking op Papier. De ouders tekenen dan een akte waarin staat dat zij (op papier) aan hun kinderen een bedrag schenken.

Maar omdat het bedrag niet gewoon overgemaakt wordt aan de kinderen, staat er dan ook in dat dit bedrag uiterlijk bij het overlijden van de ouders aan de kinderen wordt uitbetaald. Vaak zit het vermogen namelijk in de overwaarde van het huis van de ouders en hebben de ouders dat niet zo op de spaarrekening staan.

De belastingdienst heeft altijd de stelling aangehouden dat een Schenking op Papier alleen fiscaal gevolgd werd als de akte door een notaris is opgesteld en is ondertekend.

In Den Haag of omgeving was iemand die zo’n schenkingsakte gewoon zelf had opgesteld of door de accountant had laten opstellen. In 2007 overleed deze man en de inspecteur van de belastingdienst heeft in de aanslag voor de erfbelasting (toen nog Successierecht geheten) gewoon belasting geheven over de bedragen die als Schenking op Papier waren vermeld.

De rechtbank in Den-Haag (klik hier voor de uitspraak of http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx en invullen (LJN) BL8695) was het eens met de belastinginspecteur omdat de Schenking op Papier een schenking “terzake des doods” was, omdat het bedrag pas uitbetaald moest worden bij overlijden van de schenker. En volgens de rechtbank moest een dergelijke schenking dan vastgelegd zijn in een akte bij de notaris en niet in een zogenaamde onderhandse akte die de mensen zelf hadden opgesteld.

Mocht u zelf een onderhandse Schenking op Papier hebben opgesteld, dan kunt u dit, zolang iedereen nog leeft, nog repareren door alsnog naar de notaris te gaan en een akte van bekrachtiging op te laten stellen en te ondertekenen.

Eerder verschenen op:
http://www.telegraaf.nl/overgeld/experts/ernstloendersloot/article7645499.ece

Column 01: Wat is voogdij en wanneer regel ik dit?

09.09

Wanneer jij of je partner komt te overlijden en je kind is minderjarig, moet er iemand de voogdij over jullie kind krijgen. Kandidaat-notaris Ernst Loendersloot vertelt je er mee over.

Wanneer jij of je partner komt te overlijden en je kind minderjarig is, moet er iemand de voogdij over jullie kind krijgen. Als je niet zelf in een testament hebt aangegeven wie de voogd moet worden, dan zal de rechter een voogd aanwijzen. Meestal is dat een familielid, maar dat is niet per definitie het geval.

Wanneer je samenwoont met de vader van je kind, maar hij niet net als jij het ouderlijk gezag heeft, dan is het belangrijk hem tot voogd te benoemen. Anders staat je partner, ook als (biologische) vader van je kind, buitenspel als jou iets overkomt.

Reserve-voogden

Als je de voogdij zelf wilt regelen moet je een testament laten opstellen bij de notaris. Je kunt zelf bepalen wie je als voogd wil aanwijzen. Benoem liever niet een stel, maar slechts één van beide (voor het geval zij uit elkaar gaan).

Het is handig om ook gelijk reserve-voogden aan te wijzen, voor het geval dat jouw eerste keuze de voogdij niet op zich kan of wil nemen als dat nodig zou zijn.

Wanneer jij of je partner komt te overlijden en je kind is minderjarig, moet er iemand de voogdij over jullie kind krijgen. Kandidaat-notaris Ernst Loendersloot vertelt je er mee over.

Eerder verschenen op: